Leveringen - 386212-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Denemarken-Søborg: Energiemeters

2019/S 156-386212

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
HMN Naturgas I/S
32505821
Gladsaxe Ringvej 11
Søborg
2860
Denemarken
E-mail: udbud@gasnet.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://gasnet.dk

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/364355

I.1)Naam en adressen
Dansk Gas Distribution Service Viborg A/S
40318941
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Denemarken
E-mail: procurement@energinet.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.danskgasdistribution.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud af aftale for løbende indkøb af rotationsmålere

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38551000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

HMN Naturgas I/S (Køber) ønsker at udbyde en aftale for løbende indkøb af forskellige varianter af rotationsmålere i størrelserne G65, G100, G160, G250 og G400 herefter betegnet "Målerne" samt tillægsydelse i form af materialecertifikater.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38421110
38550000
65210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

HMN Naturgas I/S (Køber) ønsker at udbyde en aftale for løbende indkøb af forskellige varianter af rotationsmålere i størrelserne G65, G100, G160, G250 og G400 herefter betegnet "Målerne" samt tillægsydelse i form af materialecertifikater.

Rotationsmålerne anvendes til at måle naturgasforbruget for kunder i Jylland og på Sjælland, eksempelvis skoler, plejehjem og mindre virksomheder mv., og kan være installeret indendørs såvel som udendørs.

Der anvendes primært rotationsmålere i størrelserne fra G65 til G160 med flangetilslutninger i DN 50 PN16 og DN 80 PN 16. I meget begrænset omfang anvendes også rotationsmålere i G250 og G400 med flangetilslutninger i DN100 PN16 og DN150 PN16. Alle målere leveres med et driftstryk på min.16 bar. Derudover anvendes ganske få målere med ANSI class 150 flanger og med et driftstryk på 20 bar. Alle målerne leveres med dobbelt LF-pulsgivere. Derforuden anvendes et begrænset antal også med HF-pulsgiver.

Målere i størrelserne G250 og G400 samt målere med HF-pulsudgang og udvidet dynamikområde anvendes i meget begrænset omfang, hvorfor det må understreges, at der er en væsentlig usikkerhed i det opgivne indkøbsgrundlag.

Forholdet mellem antallet af målere, der aftages med/uden seriel aflæsning og med/uden materialecertifikater, er baseret på skøn og afhænger blandt andet af udviklingen i de forretningsmæssige behov og Leverandørens prissætning.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option på 3 gange 12 måneders forlængelse.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 051-118206
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Udbud af aftale for indkøb af rotationsmålere

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/06/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019