Leveringen - 386215-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Annaberg-Buchholz: Bussen met verlaagde vloer

2019/S 156-386215

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionalverkehr Erzgebirge GmbH
Postadres: Geyersdorfer Str. 32
Plaats: Annaberg-Buchholz
NUTS-code: DED42
Postcode: 09456
Land: Duitsland
Contactpersoon: Beschaffung KOM 2019
E-mail: soeren.wuensche@rve.de
Telefoon: +49 3733/151160
Fax: +49 3733/24490

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rve.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ÖPNV Regionalverkehrsunternehmen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

KOM Beschaffung 2019 RVE

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von 25 barrierefreien KOM in 2 Losen gemäß den Richtlinien zur Busförderung des SMWA über die Gewährung von Fördermittel im ÖPNV des Freistaates Sachsen Los 1 20 KOM 12 m barrierefrei Niederflurüberland (Diesel) und Los 2 5 KOM als Lowentry Diesel Hybrid.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 5 640 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung von 20 Stück barrierefreien 12 m Niederflurüberland KOM

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Annaberg-Buchholz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von 20 Stück barrierefreien 12 m Niederflurüberland KOM mit Dieselantrieb und aktuellster Abgasnorm, Omnibusse müssen den Richtlinien des SMWA über die Gewährung von Fördermittel im ÖPNV in Sachsen entsprechen.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Verbindlicher Liefertermin ist der 15.12.2019.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung von 5 KOM 12 m Lowentry mit Diesel Hybridantrieb

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Annaberg-Buchholz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von 5 KOM 12 m Lowentry mit Diesel Hybridantrieb, barrierefrei zwischen Tür 1 und Tür 2, Omnibusse müssen den Richtlinien zur Busförderung des SMWA über die Gewährung von Fördermittel im ÖPNV entsprechen, Beauftragung vorbehaltlich der Fördermittelbereitstellung.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-155675
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RVE KOM 2019 -1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lieferung von 20 Stück barrierefreien 12 m Niederflurüberland KOM

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/05/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MAN Truck and Bus GmbH
Postadres: Fritz- Meinhardt Straße 12
Plaats: Dresden
NUTS-code: DED21
Postcode: 01239
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RVE KOM 2019 - 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lieferung von 5 KOM 12 m Lowentry mit Diesel Hybridantrieb

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/05/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Scania Deutschland GmbH
Postadres: August-Horch- Straße 10
Plaats: Koblenz
NUTS-code: DEB1
Postcode: 56070
Land: Duitsland
Telefoon: +49 2618977300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Freistaates Sachsen
Postadres: PF 10 13 64
Plaats: Leipzig
Postcode: 04013
Land: Duitsland
Telefoon: +49 3419773800
Fax: +49 3419771049
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019