Leveringen - 386229-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Litouwen-Vilnius: Elektrische installaties voor spoorwegen

2019/S 156-386229

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 130-320423)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AB „Lietuvos geležinkeliai“
Nationaal identificatienummer: 110053842
Postadres: Mindaugo g. 12
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT
Postcode: LT-03603
Land: Litouwen
Contactpersoon: Alenas Šerpenskas
E-mail: a.serpenskas@litrail.lt
Telefoon: +370 2021126

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.litrail.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4670

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Iešmų šildymo sistemos dalių pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34632300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Iešmų šildymo sistemos detalės.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-320423

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: