Leveringen - 386238-2019

14/08/2019    S156

België-Gent: Motorvoertuigen

2019/S 156-386238

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 121-297366)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Nationaal identificatienummer: 0200.068.636_22840
Postadres: Stropstraat 1
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: Lieslot Loyson
E-mail: aankoop@farys.be
Telefoon: +32 92410650

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.farys.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345426

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de operationele leasing van dienstvoertuigen voor TMVW

Referentienummer: TMVW-INTERN-19-012-F05_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor de operationele leasing van dienstvoertuigen voor TMVW

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 121-297366

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Er wordt gewezen op de infonota n.a.v. de infosessie d.d. 5.8.2019.