Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 386238-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Gent: Motorvoertuigen

2019/S 156-386238

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 121-297366)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Nationaal identificatienummer: 0200.068.636_22840
Postadres: Stropstraat 1
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: Lieslot Loyson
E-mail: aankoop@farys.be
Telefoon: +32 92410650

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.farys.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345426

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de operationele leasing van dienstvoertuigen voor TMVW

Referentienummer: TMVW-INTERN-19-012-F05_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor de operationele leasing van dienstvoertuigen voor TMVW

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 121-297366

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Er wordt gewezen op de infonota n.a.v. de infosessie d.d. 5.8.2019.