Leveringen - 386239-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Slowakije-Žilina: Bovengrondse elektriciteitsleidingen

2019/S 156-386239

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 153-351925)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stredoslovenská distribučná, a. s.
Nationaal identificatienummer: 36442151
Postadres: Pri Rajčianke
Plaats: Žilina
NUTS-code: SK
Postcode: 010 47
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Martina Kocurová
E-mail: martina.kocurova@ssd.sk
Telefoon: +421 415193131

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ssd.sk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NN (nízko napäťové) izolované zväzkové vodiče

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31321100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodanie NN izolovaných zväzkových vodičov, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch, Vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania a vyložením na mieste dodania.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 153-351925

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
In plaats van:
Datum: 31/08/2019
Te lezen:
Datum: 31/12/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Obstarávateľ oznamuje predĺženie lehoty viazanosti ponúk predložených v uvedenom postupe zadávania zákazky z pôvodne určenej minimálnej lehoty viazanosti ponúk do 31.8.2019, na nový termín do 31.12.2019, a to vzhľadom na pokračujúci proces verejného obstarávania.