Diensten - 386249-2019

Submission deadline has been amended by:  441932-2019
14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Reclame- en marketingdiensten

2019/S 156-386249

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AB „Lietuvos geležinkeliai“
Nationaal identificatienummer: 110053842
Postadres: Mindaugo g. 12
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT
Postcode: LT-03603
Land: Litouwen
Contactpersoon: Edita Ričkutė
E-mail: edita.rickute@litrail.lt
Telefoon: +370 66525569

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.litrail.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4670

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=472648
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=472648&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reklamos ir rinkodaros paslaugų pirkimas Nr. 10573

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79340000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Reklamos ir rinkodaros paslaugų pirkimas.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reklamos planavimo ir reklamos sklaidos, krepšinio klubo Kauno „Žalgiris“ 2019–2020 metų LKL reguliariojo sezono metu, paslaugos

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79340000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reklamos planavimo ir reklamos sklaidos, krepšinio klubo Kauno „Žalgiris“ 2019–2020 metų LKL reguliariojo sezono metu, paslaugos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reklamos planavimo ir reklamos sklaidos, krepšinio klubo Vilniaus „Rytas“ 2019–2020 metų LKL reguliariojo sezono metu, paslaugos

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79340000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reklamos planavimo ir reklamos sklaidos, krepšinio klubo Vilniaus „Rytas“ 2019–2020 metų LKL reguliariojo sezono metu, paslaugos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reklamos planavimo ir reklamos sklaidos, krepšinio klubo Klaipėdos „Neptūnas“ 2019–2020 metų LKL reguliariojo sezono metu, paslaugos

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79340000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reklamos planavimo ir reklamos sklaidos, krepšinio klubo Klaipėdos „Neptūnas“ 2019–2020 metų LKL reguliariojo sezono metu, paslaugos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reklamos planavimo ir reklamos sklaidos LKL 2019–2020 metų LKL reguliariojo sezono metu, paslaugos

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79340000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reklamos planavimo ir reklamos sklaidos LKL 2019–2020 metų LKL reguliariojo sezono metu, paslaugos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti Specialiųjų sąlygų 5 priede nurodytus reikalavimus (tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki paraiškų pateikimo termino pabaigos);

2) tiekėjas paraiškoje turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų tiekėjo kvalifikaciją įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją. Detali nurodytų dokumentų pateikimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Perkantysis subjektas nereikalauja kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (kaip nustatyta Bendrųjų sąlygų 8 skyriuje), tačiau tiekėjas, perkančiajam subjektui pareikalavus, turės sumokėti: I ir III p. o. d. – 600,00 EUR (šeši šimtai eurų), II p. o. d. – 2 400,00 EUR (du tūkstančiai keturi šimtai eurų), IV p. o. d. – 400,00 EUR (keturi šimtai eurų) baudą, jeigu jis:

1) atšaukia arba pakeičia savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu;

2) laimėjęs pirkimą, vengia arba atsisako pasirašyti sutartį per perkančiojo subjekto nurodytą terminą;

3) vengia arba atsisako pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą ar kitą su sutarties įsigaliojimu siejamą dokumentą per sutartyje nustatytą terminą (jeigu tokių reikalaujama).

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Paslaugų teikėjui tinkamai įvykdžius užsakovo užsakymą, mokama už konkretų faktiškai suteiktų paslaugų kiekį pagal sutartyje nustatytus įkainius per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros priėmimo dienos sutarties Bendrųjų sąlygų 5 skyriuje nustatyta tvarka.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Sutarties įvykdymas užtikrinamas baudomis ir netesybomis.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus administracinis teismas
Plaats: Vilnius
Land: Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019