Usluge - 386250-2017

03/10/2017    S189    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Razvoj usluga EGNOS-a za zračne plovidbe

2017/S 189-386250

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Poštanska adresa: avenue d'Auderghem 45
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2766
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Europska komisija, Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Razvoj usluga EGNOS-a za zračne plovidbe

Referentni broj: 631/PP/GRO/RCH/17/9876.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73000000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europska komisija (EK) definira akcijski plan za razvoj programa EGNOS-a. Razvojem će se dati podrška provedbi sigurnijih i učinkovitijih operacija zračne plovidbe.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38112100
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori pružatelja usluga ili bilo koje drugo mjesto navedeno u uputama za nadmetanje.

II.2.4)Opis nabave:

Europska komisija (EK) definira akcijski plan za razvoj programa EGNOS-a. Razvojem će se dati podrška provedbi sigurnijih i učinkovitijih operacija zračne plovidbe. U tom smislu, daljnji razvoji usluga EGNOS-a za sigurnost zračne plovidbe mogu otići u jednom od sljedeća 3 smjera:

1. povećanje opsega pružanja usluga EGNOS-a CNS-u/ATM-u koje se ne odnose samo na navigaciju, osobito kako bi se riješilo pitanje u vezi s nadzorom (automatski ovisni nadzor – radiodifuzijsko emitiranje (automatic dependent surveillance – broadcasting – ADS-B)) i po mogućnosti pružilo podršku vremenskim uslugama za komunikacijske sustave; ovaj je pristup usklađen s vizijom o integriranom CNS-u;

2. pružanje dodatnih obilježja kako bi se povećala stabilnost u odnosu na vanjske slučajne ili namjerne prijetnje/napade na navigacijske usluge EGNOS-a, na primjer dodavanjem provjere autentičnosti signalima GNSS-a ili ad hoc obilježja na razini antena i prijemnika;

3. poboljšanje navigacije, pozicioniranja i/ili vremenske izvedbe koja se pruža na korisničkoj razni, primjerice smanjivanjem točnosti vertikalnog položaja i vremena za upozorenje radi omogućavanja podrške postupcima pristupa za Cat-II.

Trenutačnom se aktivnošću namjeravaju analizirati i definirati razlozi za poticanje razvoja duž te 3 osi, određivanje prepreka i preduvjeta te ocjenjivanje dodane vrijednosti za krajnje korisnike. Analizom će se uzeti u obzir svako područje zasebno; cilj je odrediti prema kojim uvjetima bi bilo korisno za program da provede te usluge. Analiza će biti usmjerena na:

(1) određivanje korisničkih zahtjeva za svaku od tih novih usluga i kako se oni održavaju u zahtjevima za usluge za EGNOS;

(2) određivanje povezanih regulatornih prepreka i sigurnosnih analiza potrebnih prije nego se usluga može operativno provesti;

(3) analiziranje dodane vrijednosti za krajnje korisnike zračne plovidbe i definiranje načina pružanja tih usluga, radi omogućavanja programske odluke o uslugama koje trebaju biti provedene kao prioritet.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Akcija će biti provedena u okviru Okvirnog programa EU-a za istraživanje i razvoj Obzor 2020. (H2020).
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 143-293574
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/11/2017
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 8 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/11/2017
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Europska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Financial Management of Space Programmes (02).

Adresa ureda: avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja može nazočiti otvaranju ponuda. Poduzeća koja imaju namjeru prisustvovati otvaranju ponuda moraju o tome poslati obavijest e-poštom na GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu najmanje 48 sati unaprijed. Navedenu obavijest mora potpisati ovlašteni službenik ponuditelja i u obavijesti mora navesti ime osobe koja će biti nazočna otvaranju ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3. s obzirom na to da su informacije pružene u pozivu na nadmetanje.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/09/2017