Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 386250-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Vicenza: Reparatie en onderhoud van zuiveringsinstallatie

2019/S 156-386250

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Viacqua S.p.A.
Nationaal identificatienummer: IT
Postadres: Viale dell'Industria 23
Plaats: Vicenza
NUTS-code: ITH32
Postcode: 36100
Land: Italië
Contactpersoon: Zinaida Gavrilita
E-mail: zinaida.gavrilita@viacqua.it
Telefoon: +39 0444-955244
Fax: +39 0444-955299

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.viacqua.it

Adres van het kopersprofiel: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com

I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

G19-S1050 — Manutenzione ordinaria e straordinaria strumentazione di misura

Referentienummer: Tender_1050 G19-S1050
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45259200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 874 872.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

G19-S1050 Lotto 1: Manutenzione ordinaria e straordinaria strumentazione di misura marca «Endress+Hauser»

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45259200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH32
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 468 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Accordo Quadro con contratto normativo di durata presunta triennale e contratti applicativi di durata presunta annuale. Per ciascun contratto applicativo Viacqua si riserva di procedere, qualora ne ricorrano le condizioni, all'incremento del cd «quinto d'obbligo» (art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.), come da art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto – Disciplinare di gara.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

G19-S1050 Lotto 2: Manutenzione ordinaria e straordinaria strumentazione di misura marca «Hach»

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45259200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH32
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 275 400.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Accordo Quadro con contratto normativo di durata presunta triennale e contratti applicativi di durata presunta annuale. Per ciascun contratto applicativo Viacqua si riserva di procedere, qualora ne ricorrano le condizioni, all'incremento del cd «quinto d'obbligo» (art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.), come da art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto – Disciplinare di gara.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

G19-S1050 Lotto 3: Manutenzione ordinaria e straordinaria strumentazione di misura marca «SC::AN»

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45259200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH32
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 131 472.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Accordo Quadro con contratto normativo di durata presunta triennale e contratti applicativi di durata presunta annuale. Per ciascun contratto applicativo Viacqua si riserva di procedere, qualora ne ricorrano le condizioni, all'incremento del cd «quinto d'obbligo» (art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.), come da art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto – Disciplinare di gara.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019