Υπηρεσίες - 386254-2017

03/10/2017    S189

Ηνωμένο Βασίλειο-Λονδίνο: Διαχειριστής μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ηνωμένο Βασίλειο

2017/S 189-386254

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communication, Representation in London
Ταχ. διεύθυνση: 32 Smith Square
Πόλη: London
Κωδικός NUTS: UKI LONDON
Ταχ. κωδικός: SW1P 3EU
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ms Christine Dalby, Acting Head of Representation
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-REP-LONDON@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +442 079731980
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Διαχειριστής μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αριθμός αναφοράς: PO/2017-09/LON.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79410000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά πάροχο υπηρεσιών, ο οποίος μπορεί να διαθέσει έναν διαχειριστή μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την εκτέλεση των υπηρεσιών στο Λονδίνο. Η παρουσία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Αντιπροσωπείας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη προσέλκυση του κοινού όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θέματα.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 99 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79416200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UK UNITED KINGDOM
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λονδίνο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σχέδιο δράσης και εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Εκστρατεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κάλυψη εκδηλώσεων / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Πληροφοριογράφημα και απάντηση σε σχόλια / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μηνιαία υποβολή εκθέσεων / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κατάρτιση για τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: 100
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Επικοινωνία.
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3 της προκήρυξης σύμβασης.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 095-185937
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 30CE08932860002
Τίτλος:

Διαχειριστής μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
12/09/2017
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Mittel Consulting Ltd
Αριθμός ταυτοποίησης: 10647670
Ταχ. διεύθυνση: 300 Vauxhall Bridge Road
Πόλη: London
Κωδικός NUTS: UKI LONDON
Ταχ. κωδικός: SW1V 1AA
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 125 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 99 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Βλέπε την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3 της προκήρυξης σύμβασης.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3 της προκήρυξης σύμβασης.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/09/2017