Diensten - 386255-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Denemarken-Horsens: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2019/S 156-386255

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Horsens Vand A/S
Nationaal identificatienummer: 32560156
Postadres: Alrøvej 11
Plaats: Horsens
NUTS-code: DK042
Postcode: 8700
Land: Denemarken
Contactpersoon: Henning Pabst
E-mail: hpa@samn.dk
Telefoon: +45 76268726

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.samn.dk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Odder Spildevand A/S
Nationaal identificatienummer: 33036604
Postadres: Alrøvej 11
Plaats: Horsens
NUTS-code: DK042
Postcode: 8700
Land: Denemarken
Contactpersoon: Henning Pabst
E-mail: hpa@samn.dk
Telefoon: +45 76268726

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.samn.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tender.konnect.dk/invite/532
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tender.konnect.dk/invite/532
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Spildevand

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vedligehold af grønne områder og vintertjenester

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Nærværende udbud vedrører indkøb af vedligehold af grønne områder og vintertjenester på de til enhver tidomfattede adresser/lokationer. Der er fortrinsvistale om grøn vedligehold og vintertjeneste på arealer i tilknytning til tekniske installationer og anlæg som fx vandværker, rensningsanlæg, pumpestationer og regnvandsbassiner.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77300000
77312000
77312100
77340000
77342000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK042
Voornaamste plaats van uitvoering:

Horsens og Odder kommuner

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Den udbudte Rammeaftale omfatter varetagelse af pleje og renhold af grønne områder samt vintertjeneste som beskrevet i Rammeaftalebilag A – Kravspecifikation og kriterier for tildeling på de til enhver tid omfattedeadresser/lokationer. Der er fortrinsvis tale om grøn vedligehold og vintertjenester på arealer i tilknytning til tekniske installationer og anlæg som fx vandværker, rensningsanlæg, pumpestationer og regnvandsbassiner.

Der forventes 1 forhandlingsrunde med alle prækvalificerede tilbudsgivere dog har ordregiver mulighed for at udvide forhandlingsrunderne. Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger.

Der ydes ikke godtgørelse for udarbejdelse af ansøgnings- og tilbudsmateriale i forbindelse med prækvalifikationen eller tilbudsfasen, herunder deltagelse i forhandlingsmøder.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Underkriterium B - "Tilbudt opgaveløsning" / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen 2 gange, hver gang i op til 12 måneder.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav udvælges antal ansøgere jf. ovenstående, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages et tilsvarende antalkonditionsmæssige og egnede ansøgninger pr. delaftale.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer og bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på de afleverede informationer på baggrund af valgte kriterier vedr. teknisk og/eller faglig formåen. Ved relevante referencer forståes referencer, der i videst muligt omfang i volumen- og produktmæssigt mod svarer nærværende udbud, samt at referencerne i videst muligt omfang er sammenlignelige med Ordregiver.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen 2 gange, hver gang i op til 12 måneder.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgningen skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte jf. nedenstående skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Såfremt Ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier), skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelserne punkt 2.3.

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet,

— Punkt D: Oplysninger om udnyttelse af underleverandører.

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor Ansøger skal bekræfte, at Ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Ansøger skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2.

Disse oplysninger skal senere verificeres, jf. udbudsbetingelserne, 3.1.

Ansøger henvises i denne forbindelse til kapitel 3 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning "ESPD-vejledning: "ESPD - Dokumentation og e-Certis”, der step for step beskriver, hvordan ESPD udfyldes korrekt.

Ansøger skal i ESPD-dokumentet angive hvilke delaftaler der ansøges om prækvalifikation på.

Ansøger skal udfylde ESPD dokumentet i TrueTender.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Ansøgers omsætning i det seneste afsluttede regnskabsår,

- Ansøgers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Eventuele minimumeisen:

Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en årlig omsætning på minimum 3 000 000 DKK baseret på det seneste afsluttede regnskabsår.

Såfremt oplysninger om omsætning ikke ligger offentligt tilgængeligt, dokumenteres dette ved at ansøger fremsender en revisorpåtegnet erklæring.

Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital, baseret på det seneste afsluttede regnskabsår. Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 31 (LBK nr.1580 af 10.12.2015).

Såfremt oplysninger om omsætning ikke ligger offentligt tilgængeligt, dokumenteres dette ved at ansøger fremsender en revisorpåtegnet erklæring.

Mindstekrav: Erhvervsansvarsforsikring med oplysning om dækningssum på minimum 5 000 000 DKK kan fremvises inden rammeaftalens start.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Ansøgers omsætning i det seneste afsluttede regnskabsår,

- Ansøgers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Eventuele minimumeisen:

Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som Tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.9 i forhold til, hvad Ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference.

- Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de første fem (5) anførte referencer.

— Ansøgers referencer vurderes før Andre Enheders referencer,

— Er der flere Andre Enheder eller er ansøger et konsortium trækkes der lod blandt disse referencer,

- Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer,

- Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb,

- Ordregiver vil se bort fra referencer der er ældre,

- For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) inden for de seneste tre (3) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Ansøger har løst inden for de senestetre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er Ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført(start- og slutdatoer);

2) Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne;

3) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. Er opgaven ikke afsluttet angives slutdatoen som datoen for udfyldelse af ESPD’et;

4) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Ansøger har mulighed for at vedlægge supplement til besvarelsen, der ikke kan indeholdes i ESPD’et, f.eks. i form af billeder og illustrationer mv., jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens svar på: http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Betalingsfristen er 30 dage netto fra korrekt modtaget faktura.

Falder sidste rettidige betalingsdato ikke på en bankdag, udskydes betalingsdatoen til førstkommende bankdag.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ordregiver gør opmærksom på, at den udbudte Rammeaftale indeholder en social/etisk klausul samt arbejdsklausul, jf. Rammeaftalen punkt 38.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode Ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Tilbudsgiverestilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder Ordregiver sig ret til at afvise sådanne Ansøgere.

Ansøgere /Tilbudsgivere opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

— Alle spørgsmål skal stilles i TrueTender ved at klikke på ”+” ikonet i øverste højre hjørne i boksen”Spørgsmål”,

— Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver,

— Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål & svar-dokument i boksen ”Udbudsdokumenter”.

Det er Ansøger/Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i TrueTender.

I henhold til tidsplanen vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gørd et uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tilbudsgiver, Andre Enheder og Sammenslutninger, på Ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et. Nedenfor beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600

Internetadres: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019