Diensten - 386278-2019

14/08/2019    S156    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi związane z odpadami

2019/S 156-386278

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
Adres pocztowy: ul. Rybnicka 6c
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44- 335
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Korzyńska
E-mail: agnieszka.korzynska@termika.pgnig.pl
Tel.: +48 327537190
Faks: +48 327537303

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ptep.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.ptep.pl/dla-kontrahenta/przetargi/objete-prawem-zamowien-publicznych

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) i 10 01 82 (popiół denny) z kotła fluidalnego Oddział „Zofiówka”

Numer referencyjny: 4/XI/ZP/18
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) i 10 01 82 (popiół denny) z kotła fluidalnego Oddział „Zofiówka” w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Zakres rzeczowy prac obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów wytworzonych przez Zamawiającego w Oddziale Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Szacowana maksymalna ilość odpadów:

— dla odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) - 15 917,20 ton,

— dla odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) - 29 560,50 ton.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 964 809.38 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Zofiówka, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy). Zakres rzeczowy prac obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) wytworzonego przez Zamawiającego w Oddziale Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Szacowana maksymalna ilość do odbioru dla odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) to 15 917,20 ton w okresie realizacji przedmiotu umowy tj., od daty zawarcia Umowy do 31.12.2019 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Zofiówka, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny). Zakres rzeczowy prac obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) wytworzonego przez Zamawiającego w Oddziale Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Szacowana maksymalna ilość do odbioru dla odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) to 29 560,50 ton w okresie realizacji przedmiotu umowy tj., od daty zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 033-075537
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjum: FHU Max-Trans Andrzej Maksymowicz i Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „Kocjan” Łukasz Kocjan
Miejscowość: Olkusz
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 795 860.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 284 917.88 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Geotrans S.A.
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 034 617.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 679 891.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 40 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Odbiór i transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone było zgodnie z art. 24aa. ustawy (procedura odwrócona).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019