Diensten - 386298-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Berlijn: Toezicht op de bouwplaats

2019/S 156-386298

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Station & Service AG (Bukr 11)
Postadres: Europaplatz 1
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE30 Berlin
Postcode: 10557
Land: Duitsland
Contactpersoon: Gleser, Martin
E-mail: einkauf-online@deutschebahn.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bauüberwachungsleistungen und SiGeKo: Erneuerung Haltepunkt (Hp) Darmstadt Süd

Referentienummer: 19FEI38636
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71521000 Toezicht op de bouwplaats
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bauüberwachungsleistungen gem. VV Bau

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71521000 Toezicht op de bouwplaats
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE711 Darmstadt, Kreisfreie Stadt
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bauüberwachungsleistungen gem. VV Bau-STE (OLA/50Hz)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71521000 Toezicht op de bouwplaats
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE711 Darmstadt, Kreisfreie Stadt
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leistungen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71521000 Toezicht op de bouwplaats
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE711 Darmstadt, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 095-230832

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Bauüberwachungsleistungen gem. VV Bau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Bauüberwachungsleistungen gem. VV Bau-STE (OLA/50Hz)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Leistungen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019