Diensten - 386305-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2019/S 156-386305

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Netz AG (Bukr 16)
Postadres: Theodor-Heuss-Allee 7
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE712
Postcode: 60486
Land: Duitsland
Contactpersoon: Waldherr, Astrid
E-mail: astrid.waldherr@deutschebahn.com
Telefoon: +49 89130872592
Fax: +49 89130872858

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bauüberwachungsleistungen Lärmschutzwand Strecke 5200 Würzburg Hbf – Aschaffenburg Hbf; km 74,900 – km 82,200 Ortsdurchfahrt Laufach

Referentienummer: 19FEI37916
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Bauüberwachungsleistungen Lärmschutzwand Strecke 5200 Würzburg Hbf – Aschaffenburg Hbf; km 74,900 – km 82,200 Ortsdurchfahrt Laufach.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 1 (OB/KIB)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE264
Voornaamste plaats van uitvoering:

Laufach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die vorliegende Ausschreibung hat die Leistungen der Bauüberwachung für die Ausführung der Lärmschutzwände im Bereich PD Würzburg und PD Frankfurt (Strecke 5200), zum Ziel. Zu überwachende Baumaßnahme(n)

Lärmschutzwand 1 km 76,575 bis km 77,735 (Kilometersprung 77,129=77,600)

Lärmschutzwand 2 km 76,916 bis km 77,698 (Kilometersprung 77,129=77,600)

Lärmschutzwand 3 km 77,982 bis km 78,363

Lärmschutzwand 4 km 78,274 bis km 79,129

Lärmschutzwand 5 km 79,235 bis km 80,271

— Grundleistungen Bauvertragliche fachtechnische BÜW gemäß Anlage 01.1.1 der Ausschreibungsunterlagen,

— Eisenbahnbetriebliche Leistungen und Sicherungsüberwachung gemäß Anlage 01.1.2 der Ausschreibungsunterlagen,

— Leistungen nach VV BAU und VV BAU-STE des EBA gemäß Anlage 01.1.3 der Ausschreibungsunterlagen.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 2 (SiGeKo)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE264
Voornaamste plaats van uitvoering:

Laufach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die vorliegende Ausschreibung hat die Leistungen der Bauüberwachung für die Ausführung der Lärmschutzwände im Bereich PD Würzburg und PD Frankfurt (Strecke 5200), zum Ziel. Zu überwachende Baumaßnahme(n)

Lärmschutzwand 1 km 76,575 bis km 77,735 (Kilometersprung 77,129=77,600)

Lärmschutzwand 2 km 76,916 bis km 77,698 (Kilometersprung 77,129=77,600)

Lärmschutzwand 3 km 77,982 bis km 78,363

Lärmschutzwand 4 km 78,274 bis km 79,129

Lärmschutzwand 5 km 79,235 bis km 80,271

— Leistungen nach Baustellenverordnung gemäß Anlage 01.2 der Ausschreibungsunterlagen.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 3 (E-Tech)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE264
Voornaamste plaats van uitvoering:

Laufach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die vorliegende Ausschreibung hat die Leistungen der Bauüberwachung für die Ausführung der Lärmschutzwände im Bereich PD Würzburg und PD Frankfurt (Strecke 5200), zum Ziel. Zu überwachende Baumaßnahme(n)

Lärmschutzwand 1 km 76,575 bis km 77,735 (Kilometersprung 77,129=77,600)

Lärmschutzwand 2 km 76,916 bis km 77,698 (Kilometersprung 77,129=77,600)

Lärmschutzwand 3 km 77,982 bis km 78,363

Lärmschutzwand 4 km 78,274 bis km 79,129

Lärmschutzwand 5 km 79,235 bis km 80,271

— Grundleistungen Bauvertragliche fachtechnische BÜW gemäß Anlage 01.3.1 der Ausschreibungsunterlagen,

— Eisenbahnbetriebliche Leistungen und Sicherungsüberwachung gemäß Anlage 01.3.2 der Ausschreibungsunterlagen,

— Leistungen nach VV BAU und VV BAU-STE des EBA gemäß Anlage 01.3.3 der Ausschreibungsunterlagen.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 4 (LST)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE264
Voornaamste plaats van uitvoering:

Laufach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die vorliegende Ausschreibung hat die Leistungen der Bauüberwachung für die Ausführung der Lärmschutzwände im Bereich PD Würzburg und PD Frankfurt (Strecke 5200), zum Ziel. Zu überwachende Baumaßnahme(n)

Lärmschutzwand 1 km 76,575 bis km 77,735 (Kilometersprung 77,129=77,600)

Lärmschutzwand 2 km 76,916 bis km 77,698 (Kilometersprung 77,129=77,600)

Lärmschutzwand 3 km 77,982 bis km 78,363

Lärmschutzwand 4 km 78,274 bis km 79,129

Lärmschutzwand 5 km 79,235 bis km 80,271

— Grundleistungen Bauvertragliche fachtechnische BÜW gemäß Anlage 01.4.1 der Ausschreibungsunterlagen,

— Eisenbahnbetriebliche Leistungen und Sicherungsüberwachung gemäß Anlage 01.4.2 der Ausschreibungsunterlagen,

— Leistungen nach VV BAU und VV BAU-STE des EBA gemäß Anlage 01.4.3 der Ausschreibungsunterlagen.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 098-238284
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19FEI37916
Perceel nr.: 1
Benaming:

Los 1 (OB/KIB)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KMS Ingenieurgesellschaft mbH
Plaats: Estenfeld
NUTS-code: DE26C
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19FEI37916
Perceel nr.: 2
Benaming:

Los 2 (SiGeKo)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KMS Ingenieurgesellschaft mbH
Plaats: Estenfeld
NUTS-code: DE26C
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19FEI37916
Perceel nr.: 3
Benaming:

Los 3 (E-Tech)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DB Engineering & Consulting GmbH
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19FEI37916
Perceel nr.: 4
Benaming:

Los 4 (LST)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DB Engineering & Consulting GmbH
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 015.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Postadres: Villemomblerstr. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019