Diensten - 386308-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Norderstedt: Reiniging van gebouwen

2019/S 156-386308

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadtwerke Norderstedt
Postadres: Heidbergstr. 101-111
Plaats: Norderstedt
NUTS-code: DEF0D Segeberg
Postcode: 22846
Land: Duitsland
Contactpersoon: Frau Monika Kuhsiek
E-mail: mkuhsiek@stadtwerke-norderstedt.de
Telefoon: +49 40 / 52104-293
Fax: +49 40 / 52104-150

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://stadtwerke-norderstedt.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Energieversorgung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Unterhalts-, Glas-, Rahmen,- Fassaden- und Jalousiereinigung

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Stadtwerke Norderstedt beabsichtigen die Vergabe der Unterhalts-, Glas-, Rahmen,- und Jalousiereinigung in und an den Objekten der Stadtwerke. Die Leistungen werden in 2 Losen vergeben.

— Los 1: Unterhaltsreinigungen in Haupt-, Nebengebäuden und Wasserwerken in Norderstedt und 2 Service Centern in Hamburg (Altona, Harburg). Reinigungsfläche ca. 13 085 qm,

— Los 2: Glas-, Rahmen,- und Jalousiereinigung in den Objekten. Reinigungsfläche Glas ca. 9 139 qm und Jalousie ca. 2 024 qm.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Unterhaltsreinigungen in Haupt-, Nebengebäuden und Wasserwerken in Norderstedt und 2 Service Centern in Hamburg (Altona, Harburg)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
90919200 Schoonmaken van kantoren
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
NUTS-code: DEF0D Segeberg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Norderstedt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Los 1: Unterhaltsreinigungen in Haupt-, Nebengebäuden und Wasserwerken in Norderstedt und 2 Service Centern in Hamburg (Altona, Harburg). Reinigungsfläche ca. 13 085 qm.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glas-, Rahmen,- und Jalousiereinigung

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF0D Segeberg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Norderstedt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Los 2: Reinigung von Glas- und Rahmenflächen ca. 9 139 qm und Jalousien ca. 2 024 qm in Norderstedt und 2 Service Centern in Hamburg (Altona, Harburg).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 062-145224
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Unterhaltsreinigung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HECTAS Facililty Services Stiftung & Co. KG
Postadres: Jaffestraße 12
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE60 Hamburg
Postcode: 21109
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Glas-, Rahmen und Jalousiereinigung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HECTAS Facililty Services Stiftung & Co. KG
Postadres: Jaffestraße 12
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE60 Hamburg
Postcode: 21109
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Schleswig- Holstein, Ministerium für Wirtschaft, Artbeit, Verkehr und Technologie
Postadres: Düsternbrooker Weg 94
Plaats: Kiel
Postcode: 24105
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019