Diensten - 386308-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Norderstedt: Reiniging van gebouwen

2019/S 156-386308

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Stadtwerke Norderstedt
Heidbergstr. 101-111
Norderstedt
22846
Duitsland
Contactpersoon: Frau Monika Kuhsiek
Telefoon: +49 40 / 52104-293
E-mail: mkuhsiek@stadtwerke-norderstedt.de
Fax: +49 40 / 52104-150
NUTS-code: DEF0D

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://stadtwerke-norderstedt.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Energieversorgung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Unterhalts-, Glas-, Rahmen,- Fassaden- und Jalousiereinigung

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Stadtwerke Norderstedt beabsichtigen die Vergabe der Unterhalts-, Glas-, Rahmen,- und Jalousiereinigung in und an den Objekten der Stadtwerke. Die Leistungen werden in 2 Losen vergeben.

— Los 1: Unterhaltsreinigungen in Haupt-, Nebengebäuden und Wasserwerken in Norderstedt und 2 Service Centern in Hamburg (Altona, Harburg). Reinigungsfläche ca. 13 085 qm,

— Los 2: Glas-, Rahmen,- und Jalousiereinigung in den Objekten. Reinigungsfläche Glas ca. 9 139 qm und Jalousie ca. 2 024 qm.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Unterhaltsreinigungen in Haupt-, Nebengebäuden und Wasserwerken in Norderstedt und 2 Service Centern in Hamburg (Altona, Harburg)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
90919200
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
NUTS-code: DEF0D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Norderstedt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Los 1: Unterhaltsreinigungen in Haupt-, Nebengebäuden und Wasserwerken in Norderstedt und 2 Service Centern in Hamburg (Altona, Harburg). Reinigungsfläche ca. 13 085 qm.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glas-, Rahmen,- und Jalousiereinigung

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF0D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Norderstedt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Los 2: Reinigung von Glas- und Rahmenflächen ca. 9 139 qm und Jalousien ca. 2 024 qm in Norderstedt und 2 Service Centern in Hamburg (Altona, Harburg).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 062-145224
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Unterhaltsreinigung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HECTAS Facililty Services Stiftung & Co. KG
Jaffestraße 12
Hamburg
21109
Duitsland
NUTS-code: DE60
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Glas-, Rahmen und Jalousiereinigung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HECTAS Facililty Services Stiftung & Co. KG
Jaffestraße 12
Hamburg
21109
Duitsland
NUTS-code: DE60
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Schleswig- Holstein, Ministerium für Wirtschaft, Artbeit, Verkehr und Technologie
Düsternbrooker Weg 94
Kiel
24105
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019