Diensten - 386310-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Tarnów: Technische ontwerpdiensten

2019/S 156-386310

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postadres: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Plaats: Tarnów
NUTS-code: PL
Postcode: 33-100
Land: Polen
E-mail: przetargi.wroclaw@psgaz.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.psgaz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.psgaz.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań związanych z remontem sieci gazowej, w podziale na 6 zadań.

Referentienummer: 2019/W500/WP-001544
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z remontem sieci gazowej w podziale na następujące części:

Część 1: remont gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Boguszów – Gorce, ul. Dworcowa – Szybowa – Waryńskiego – Przodowników Pracy – Złota – Wałbrzych, ul. Kosteckiego,

Część 2: remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Świdnica, ul. Marcinkowskiego,

Część 3: remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Świdnica, ul. Waryńskiego,

Część 4: remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Piława Górna, ul. Okrzei,

Część 5: Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Świdnica, ul. 1-go Maja,

Część 6: remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Świdnica, ul. Władysława Sikorskiego.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 146 400.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Remont gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Boguszów – Gorce, ul. Dworcowa – Szybowa – Waryńskiego – Przodowników Pracy – Złota – Wałbrzych, ul. Kosteckiego

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
71248000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Remont gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Boguszów – Gorce, ul. Dworcowa – Szybowa – Waryńskiego – Przodowników Pracy – Złota – Wałbrzych, ul. Kosteckiego, polegające na:

— budowie gazociągu śr/c De 160 PE 100 SDR 17,6 o długości ok. 2 500 m (odc. A-D-B-C; B-B1; D-E),

— budowie gazociągu śr/c De 125 PE 100 SDR 17,6 o długości ok. 70 m (odc. C1-C2),

— budowa zespołu zaporowo-upustowego na odejściu do SR-P I stopnia przy ul. Dworcowej w miejscowości Boguszów – Gorce (punkt A-D),

— budowa zespołu zaporowo – upustowego na odejściu do SR-P II stopnia przy ul. 1 Maja w miejscowości Boguszów – Gorce (punkt B),

— przepięciu gazociągów średniego ciśnienia w sąsiednich ulicach do projektowanego gazociągu

— unieczynnieniu odcinka gazociągu wyłączanego z eksploatacji.

Na podstawie warunków technicznych nr PSG-W500/DT/ZMS/SW/JT/TWM-72/2017 z dnia 7.7.2017 r.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Świdnica, ul. Marcinkowskiego

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
71248000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Świdnica, ul. Marcinkowskiego, polegające na:

— budowie gazociągu n/c De 160 PE 100 SDR 17,6 o długości ok. 105 m (odc. A-B),

— budowie gazociągu n/c De 160 PE 100 SDR 17,6 o długości ok. 38 m (odc. B-C),

— budowie gazociągu n/c De 160 PE 100 SDR 17,6 o długości ok. 465 m (odc. B-E),

— wymianie czynnych przyłączy gazowych stalowych 35 szt. na polietylenowe i przepięciu ich do projektowanego gazociągu,

— wyniesieniu zaworów głównych z pomieszczeń zlokalizowanych wewnątrz budynków do szafek gazowych usytuowanych na zewnątrz budynków,

— przepięciu gazociągów niskiego ciśnienia w sąsiednich ulicach do projektowanego gazociągu,

— unieczynnieniu odcinka gazociągu wyłączanego z eksploatacji.

Na podstawie warunków technicznych nr PSGWR.ZMSZ.TWM-59.18.G.P z dnia 12.12.2018 r.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Świdnica, ul. Waryńskiego

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
71248000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Świdnica, ul. Waryńskiego, polegające na:

— budowie gazociągu n/c De 160 PE 100 SDR 17,6 o długości ok. 714 m (odc. A-B),

— budowie gazociągu n/c De 160 PE 100 SDR 17,6 o długości ok. 155 m (odc. B-C),

— budowie gazociągu n/c De 160 PE 100 SDR 17,6 o długości ok. 150 m (odc. B-D),

— wymianie czynnych przyłączy gazowych stalowych 46 szt. na polietylenowe i przepięciu ich do projektowanego gazociągu,

— przepięciu czynnego polietylenowego przyłącza gazowego De 90 PE do projektowanego gazociągu,

— wyniesieniu zaworów głównych z pomieszczeń zlokalizowanych wewnątrz budynków do szafek gazowych usytuowanych na zewnątrz budynków,

— unieczynnieniu odcinka gazociągu wyłączanego z eksploatacji.

Na podstawie warunków technicznych nr PSGWR.ZMSZ.TWM-57.18.G.P z dnia 10.12.2018 r.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Piława Górna, ul. Okrzei

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
71248000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Piława Górna, ul. Okrzei, polegające na:

— budowie gazociągu n/c De 125 PE 100 SDR 17,6 o długości ok. 877 m (odc. A-B),

— wymianie czynnych przyłączy gazowych stalowych 19 szt. na polietylenowe i przepięciu ich do projektowanego gazociągu,

— przepięciu czynnych polietylenowych przyłączy gazowych 4 szt. do projektowanego gazociągu,

— wyniesieniu zaworów głównych z pomieszczeń zlokalizowanych wewnątrz budynków do szafek gazowych usytuowanych na zewnątrz budynków,

— unieczynnieniu odcinka gazociągu wyłączanego z eksploatacji.

Na podstawie warunków technicznych nr PSGWR.ZMSZ.TWM-3.19 z dnia 8.1.2019 r.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Świdnica, ul. 1-go Maja

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
71248000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Świdnica, ul. 1-go Maja, polegające na:

— budowie gazociągu n/c De 225 PE 100 SDR 17,6 o długości ok. 420 m (odc. A-D),

— wymianie czynnych przyłączy gazowych stalowych 17 szt. na polietylenowe i przepięciu ich do projektowanego gazociągu,

— wyniesieniu zaworów głównych z pomieszczeń zlokalizowanych wewnątrz budynków do szafek gazowych usytuowanych na zewnątrz budynków,

— przepięciu gazociągów niskiego ciśnienia w sąsiednich ulicach do projektowanego gazociągu,

— unieczynnieniu odcinka gazociągu wyłączanego z eksploatacji.

Na podstawie warunków technicznych nr PSGWR.ZMSZ.TWM-62/.18.G.P z dnia 14.12.2018 r.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Świdnica, ul. Władysława Sikorskiego

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
71248000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Świdnica, ul. Władysława Sikorskiego, polegające na:

— budowie gazociągu n/c De 160 PE 100 SDR 17,6 o długości ok. 540 m (odc. A-F),

— budowie gazociągu n/c De 125 PE 100 SDR 17,6 o długości ok. 5 m (odc. B-B’),

— budowie gazociągu n/c De 125 PE 100 SDR 17,6 o długości ok. 5 m (odc. C-C’),

— budowie gazociągu n/c De 90 PE 100 SDR 17,6 o długości ok. 5 m (odc. E-E’),

— wymianie czynnych przyłączy gazowych stalowych 13 szt. na polietylenowe i przepięciu ich do projektowanego gazociągu,

— przepięciu czynnego polietylenowego przyłącza gazowego 1 szt. do projektowanego gazociągu,

— wyniesieniu zaworów głównych z pomieszczeń zlokalizowanych wewnątrz budynków do szafek gazowych usytuowanych na zewnątrz budynków,

— przepięciu gazociągów niskiego ciśnienia w sąsiednich ulicach do projektowanego gazociągu,

— unieczynnieniu odcinka gazociągu wyłączanego z eksploatacji.

Na podstawie warunków technicznych nr PSGWR.ZMSZ.TWM-61.18.G.P z dnia 14.12.2018 r.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 094-228319
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Remont gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Boguszów – Gorce, ul. Dworcowa – Szybowa – Waryńskiego – Przodowników Pracy – Złota – Wałbrzych, ul. Kosteckiego

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Świdnica, ul. Marcinkowskiego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pracownia Projektowo-Usługowa Sp. z o.o.
Plaats: Wałbrzych
NUTS-code: PL51
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 499.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Świdnica, ul. Waryńskiego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pracownia Projektowa Profit Maciej Kurant
Plaats: Wałbrzych
NUTS-code: PL51
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 532.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Piława Górna, ul. Okrzei

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Świdnica, ul. 1-go Maja

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pracownia Projektowo-Usługowa Sp. z o.o.
Plaats: Wałbrzych
NUTS-code: PL51
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 877.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 600.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Świdnica, ul. Władysława Sikorskiego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pracownia Projektowo-Usługowa Sp. z o.o.
Plaats: Wałbrzych
NUTS-code: PL51
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 481.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 800.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnił postępowanie dla części nr 1 i 4 z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019