Diensten - 386320-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Geologische en geofysische adviezen

2019/S 156-386320

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Netz AG (Bukr 16)
Postadres: Theodor-Heuss-Allee 7
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postcode: 60486
Land: Duitsland
Contactpersoon: Beschaffung Infrastruktur, FS.EI-M-A, Siegmund, Heike
E-mail: heike.siegmund@deutschebahn.com
Telefoon: +49 6926542948
Fax: +49 6926543457

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubaustrecke Gelnhausen – Fulda, Baugrunduntersuchungen und tunnelbautechnische Gutachten Varianten IV und VII für die Leistungsphase 2 und optional für die Leistungsphasen 3 und 4

Referentienummer: 18FEI36667
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351200 Geologische en geofysische adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71319000 Dienstverlening door deskundige getuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE719 Main-Kinzig-Kreis

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 033-075515

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Neubaustrecke Gelnhausen – Fulda, Baugrunduntersuchungen und tunnelbautechnische Gutachten Varianten IV und VII für die Leistungsphase 2 und optional für die Leistungsphasen 3 und 4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prof. Quick und Kollegen – Ingenieure und Geologen GmbH
Plaats: Darmstadt
NUTS-code: DE711 Darmstadt, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Boley Geotechnik GmbH
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019