Diensten - 386325-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Erkenningsregeling zonder voorafgaande oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

België-Brussel: Taxidiensten

2019/S 156-386325

Erkenningsregeling – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NMBS-Procurement
Nationaal identificatienummer: 0203.430.576_18250
Postadres: Hallepoortlaan 40
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100
Postcode: 1060
Land: België
Contactpersoon: Marijke Vandenberge
E-mail: qualifications@nmbs.be
Telefoon: +32 499803832

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.B-rail.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349739

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Niet geplande taxiritten voor het vervoer van personeel en klanten van NMBS in dringende gevallen

Referentienummer: SNCB-CS-B-26-F07_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60120000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling van dit kwalificatiesysteem is om een lijst op te stellen van taxibedrijven waarop NMBS beroep kan doen om personeel of klanten van NMBS te vervoeren indien er problemen zijn met het reizigersvervoer per trein of indien er personeelsleden van NMBS vervoerd moeten worden en er geen interne chauffeurs van NMBS beschikbaar zijn.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.8)Duur van de erkenningsregeling
Onbepaalde duur
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.9)Voorwaarden voor de erkenning
Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen:

Technische bepaling W-02, beschikbaar in bijlage en op de website van NMBS: https://www.belgiantrain.be/nl/3rd-party-services/supplier/tools_tips

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349842

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019