Diensten - 386334-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Reparatie van locomotieven

2019/S 156-386334

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 098-238285)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationaal identificatienummer: 35914939
Postadres: Rožňavská
Plaats: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Postcode: 832 72
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Betíková
E-mail: betikova.svetlana@slovakrail.sk
Telefoon: +421 220294495

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.slovakrail.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodanie ETCS do elektrických jednotiek 220/300

Referentienummer: 27066-374/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50223000 Reparatie van locomotieven
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia vlakového zabezpečovacieho systému ETCS (European Train Control System) Level 2 do 13 kusov 3-dielných elektrických jednotiek s dĺžkou jednotky 79,7 m (ďalej aj ako "EJ220") a 12 kusov 4-dielnych elektrických jednotiek s dĺžkou jednotky 106,2 m (ďalej aj ako "EJ300") v súlade s normami a technickými špecifikáciami TSI/EN/STN.

Elektrické jednotky (ďalej aj ako "EJ") musia byť so systémom ETCS schválené pre prevádzku s aktívnym systémom ETCS na infraštruktúrach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len "ŽSR") na tratiach s ETCS Level 1 a Level 2.

Súčasťou inštalácie je prepojenie systému ETCS na riadiace obvody EJ, elektrické obvody EJ, brzdové obvody EJ a komunikačné prepojenie s vlakovým zabezpečovacím zariadením Mirel VZ1.

Súčasťou predmetu zákazky je schvaľovací proces systému ETCS nainštalovaného do EJ od Dopravného úradu SR, vykonanie skúšobných jázd, dodanie kompletnej technickej dokumentácie, dodanie diagnostických systémov, dodanie náhradných dielov a školenie.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 098-238285

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
In plaats van:
Datum: 27/08/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 30/09/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: