Diensten - 386334-2019

14/08/2019    S156    Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Slovensko-Bratislava: Úprava lokomotív

2019/S 156-386334

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 098-238285)

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35914939
Poštová adresa: Rožňavská
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 832 72
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Betíková
E-mail: betikova.svetlana@slovakrail.sk
Telefón: +421 220294495

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.slovakrail.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodanie ETCS do elektrických jednotiek 220/300

Referenčné číslo: 27066-374/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
50223000 Úprava lokomotív
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia vlakového zabezpečovacieho systému ETCS (European Train Control System) Level 2 do 13 kusov 3-dielných elektrických jednotiek s dĺžkou jednotky 79,7 m (ďalej aj ako "EJ220") a 12 kusov 4-dielnych elektrických jednotiek s dĺžkou jednotky 106,2 m (ďalej aj ako "EJ300") v súlade s normami a technickými špecifikáciami TSI/EN/STN.

Elektrické jednotky (ďalej aj ako "EJ") musia byť so systémom ETCS schválené pre prevádzku s aktívnym systémom ETCS na infraštruktúrach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len "ŽSR") na tratiach s ETCS Level 1 a Level 2.

Súčasťou inštalácie je prepojenie systému ETCS na riadiace obvody EJ, elektrické obvody EJ, brzdové obvody EJ a komunikačné prepojenie s vlakovým zabezpečovacím zariadením Mirel VZ1.

Súčasťou predmetu zákazky je schvaľovací proces systému ETCS nainštalovaného do EJ od Dopravného úradu SR, vykonanie skúšobných jázd, dodanie kompletnej technickej dokumentácie, dodanie diagnostických systémov, dodanie náhradných dielov a školenie.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/08/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 098-238285

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 27/08/2019
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 30/09/2019
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.6)
Miesto, kde má byť text upravený: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Namiesto:
Dátum: 27/08/2020
Miestny čas: 00:00
má byť:
Dátum: 30/09/2020
Miestny čas: 00:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 27/08/2019
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 30/09/2019
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: