Diensten - 386334-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Reparatie van locomotieven

2019/S 156-386334

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 098-238285)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationaal identificatienummer: 35914939
Postadres: Rožňavská
Plaats: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Postcode: 832 72
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Betíková
E-mail: betikova.svetlana@slovakrail.sk
Telefoon: +421 220294495

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.slovakrail.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodanie ETCS do elektrických jednotiek 220/300

Referentienummer: 27066-374/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50223000 Reparatie van locomotieven
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 098-238285

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
In plaats van:
Datum: 27/08/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 30/09/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: