Diensten - 386344-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Orsay: Beheersdiensten van parkeerruimte

2019/S 156-386344

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 114-281068)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CA Communauté Paris-Saclay
Postadres: 1 rue Jean Rostand
Plaats: Orsay Cedex
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 91898
Land: Frankrijk
E-mail: Luana.oscar@paris-saclay.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://Paris-saclay.com
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DSP parking Massy

Referentienummer: DSP parking Massy
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98351000 Beheersdiensten van parkeerruimte
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation a pour objet la délégation du service public sous la forme d'une concession, de la gestion du parking relais Vilmorin à Massy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 114-281068

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres
In plaats van:
Datum: 05/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 05/09/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: