Leveringen - 386360-2019

Beknopt weergeven

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Corsham: Kisten

2019/S 156-386360

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ministry of Defence, Information Systems and Services, ISS Commercial Sourcing Team
Spur B2, Building 405, Westwells Road
SN13 9NR Corsham
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3067702611
E-mail: thomas.ford105@mod.gov.uk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

44619100

Beschrijving
Kisten .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
13.9.2019 - 17:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels.