Leveringen - 386360-2019

Beknopt weergeven

14/08/2019    S156

Verenigd Koninkrijk-Corsham: Kisten

2019/S 156-386360

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministry of Defence, Information Systems and Services, ISS Commercial Sourcing Team
Postadres: Spur B2, Building 405, Westwells Road
Plaats: Corsham
Postcode: SN13 9NR
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: thomas.ford105@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067702611

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
NSoIT(D) Containerisation
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area

NUTS-code UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Cases: design and delivery of transit cases and flight racks to the new style of IT (Deployed) projects.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

44619100 Kisten

II.1.7)Inlichtingen over uitbesteding
De inschrijver moet in de inschrijving aangeven of hij eventueel van plan is een deel van de opdracht uit te besteden aan derde partijen, welke onderaannemers hij voorstelt en op welke taken de opdrachten in onderaanneming betrekking hebben waarvoor deze worden voorgesteld
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
The New Style of IT (Deployed) (NSoIT(D)) programme is tendering for a 5-year, firm price, transit case and flight rack, call off contract up to the potential maximum value of £7,900,00.00. This value is not a guarantee of business or future through-put.
The NSoIT(D) programme is being delivered under 3 projects:
— land environment project,
— maritime environment project,
— legacy blue sustain.
The NSOIT(D)’s projects require 2 styles of containerisation:
— flight racks: racks to be used to containerise communication information systems equipment such as switches, routers and servers. These will be bespoke cases and will need to meet an IP54 rating,
— transit cases: cases will be used to containerise user access devices, node peripherals, and printers and will all require computer aided manufacture foam work and meet an IP67 rating.
The supplier shall design and deliver transit cases and flight racks within set lead times. Over the lifetime of the contract there is an expectation that between 2 000 to 3 000 transit cases and 500 to 800 flight racks will be required. However, this is not a guarantee of minimum or future throughput.

The order profile is expected to be c.50 racks and 200 cases in year 1, however, in years 2 and 3, this will increase substantially to between 1 500-2 500 cases and 400-800 racks, a year. Year 4 and 5 is likely to reflect the profile of the 1st year.

The cyber risk profile has been identified as 'Very Low'. The risk assessment reference is RAR-FBF2MJ5B.
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 1 en 7 900 000 GBP
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Any deposits and guarantees required shall be identified in the invitation to tender.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht, met name met betrekking tot de zekerheid van voorziening en de beveiliging van inlichtingen:
III.1.5)Inlichtingen over veiligheidsmachtiging:
Gegadigden die nog geen veiligheidsmachtiging hebben, kunnen die verkrijgen tot: 1.2.2020
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie

Criteria betreffende de persoonlijke situatie van ondernemers (die tot hun uitsluiting kunnen leiden) waaronder eisen in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: The authority will apply all the offences listed in Article 39(1) of Directive 2009/81/EC (implemented as Regulation 23(1) of the Defence and Security Public Contract Regulations (DSPCR) 2011 in the UK) and all of the professional misconducts listed at Article 39(2) of Directive 2009/81/EC (see also Regulation 23(2) in the DSPCR 2011) to the decision of whether a candidate is eligible to be invited to tender.

A full list of the Regulation 23(1) and 23(2) criteria are at http://www.contracts.mod.uk/delta/project/reasonsForExclusion.html#dspr

Candidates will be required to sign a declaration confirming whether they do or do not have any of the listed criteria as part of the pre-qualification process.
Candidates who have been convicted of any of the offences under Article 39(1) are ineligible and will not be selected to bid, unless there are overriding requirements in the general interest (including defence and security factors) for doing so.
Candidates who are guilty of any of the offences, circumstances or misconduct under Article 39(2) may be excluded from being selected to bid at the discretion of the authority.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
Beoogd minimumaantal 3 en maximumaantal 8
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden:
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
DPS/00087
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
13.9.2019 - 17:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement. The authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a security aspects letter), the authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising Regime OJEU: This contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU), the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk

Suppliers must read through this set of instructions and follow the process to respond to this opportunity.

The information and/or documents for this opportunity are available on http://www.contracts.mod.uk

You must register on this site to respond, if you are already registered you will not need to register again, simply use your existing username and password. Please note there is a password reminder link on the homepage.
Suppliers must login, go to your response manager and add the following access code: 78J2F839ZJ
Please ensure you follow any instruction provided to you here.
The deadline for submitting your response(s) is detailed within this contract notice, you will also have visibility of the deadline date, once you have added the access code via DCO as the opening and closing date is visible within the opportunity.
Please ensure that you allow yourself plenty of time when responding to this opportunity prior to the closing date and time, especially if you have been asked to upload documents.

If you experience any difficulties please refer to the online Frequently asked questions (FAQ's) or the user guides or contact the MOD DCO Helpdesk by emailing support@contracts.mod.uk or Telephone 0800282324.

GO Reference: GO-2019812-DCB-15240207
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Ministry of Defence, Information Systems and Services, ISS Commercial Sourcing Team
Postadres: Spur B2, Building 405, Westwells Road
Plaats: Corsham
Postcode: SN13 9NR
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: thomas.ford105@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067702611

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Ministry of Defence, Information Systems and Services, ISS Commercial Sourcing Team
Postadres: Spur B2, Building 405, Westwells Road
Plaats: Corsham
Postcode: SN13 9NR
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: thomas.ford105@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067702611

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Ministry of Defence, Information Systems and Services, ISS Commercial Sourcing Team
Postadres: Spur B2, Building 405, Westwells Road
Plaats: Corsham
Postcode: SN13 9NR
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: thomas.ford105@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067702611

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12.8.2019