Diensten - 386367-2019

Beknopt weergeven

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Italië-Treviso: Opknapwerkzaamheden

2019/S 156-386367

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ministero della Difesa — Sezione rifornimenti e mantenimento — Sezione Amministrazione
Via Zermanese 241
31100 Treviso
Italië
E-mail: serimant_tv@postacert.difesa.it

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.esercito.difesa.it

Elektronische toegang tot informatie : www.serviziocontrattipubblici.it

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45453100

Beschrijving
Opknapwerkzaamheden .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
15.9.2019 - 23:59
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming