Diensten - 386367-2019

Beknopt weergeven

14/08/2019    S156

Italië-Treviso: Opknapwerkzaamheden

2019/S 156-386367

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministero della Difesa — Sezione rifornimenti e mantenimento — Sezione Amministrazione
Postadres: Via Zermanese 241
Plaats: Treviso
Postcode: 31100
Land: Italië
E-mail: serimant_tv@postacert.difesa.it

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.esercito.difesa.it

Elektronische toegang tot informatie : www.serviziocontrattipubblici.it

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45453100 Opknapwerkzaamheden

Beschrijving
Opknapwerkzaamheden .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
15.9.2019 - 23:59
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming