Leveringen - 386374-2019

14/08/2019    S156

Noord-Macedonië-Skopje: Lokaal netwerk

2019/S 156-386374

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 131-322960)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry of Defence
Postadres: Orce Nikolov No 116
Plaats: Skopje
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië
E-mail: biserka.petrovska@morm.gov.mk
Telefoon: +389 23283054
Fax: +389 23283025
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://morm.gov.mk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Construction of Server Room and LAN network for 100 Users (Passive, Active and User Equipment) for the SEEBRIG Command

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32410000 Lokaal netwerk
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Construction of server room and LAN network for 100 users (passive, active and user equipment) for the SEEBRIG command.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 131-322960

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 10/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 10/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: