Leveringen - 386381-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Stavanger: Software voor webpage-editen

2019/S 156-386381

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitetet i Stavanger
Nationaal identificatienummer: 971 564 679
Postadres: PB 8600 Forus
Plaats: Stavanger
NUTS-code: NO043
Postcode: 4036
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Kevin Tysdal
E-mail: kevin.tysdal@uis.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uis.no

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afetuhkauo&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afetuhkauo&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technical Platform and Publication Tool (CMS) for Universitetet i Stavanger [the University of Stavanger]

Referentienummer: ANSK 19/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48224000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Universitetet i Stavanger [the University of Stavanger] invites tenderers to participate in a competition for entry into a contract for the purchase/subscription of a new technical publication tool (CMS).

The objective of the procurement is to modernise, simplify and increase the quality of the University of Stavanger's external websites, simplify and streamline the work with content production, as well as use less resources for technical further development/maintenance and operation of the solution. We want to achieve this through the procurement of a modern, flexible and configurable CMS.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72212224
72220000
72250000
72415000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO043
Voornaamste plaats van uitvoering:

The University of Stavanger, Ullandhaug.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Universitetet i Stavanger [the University of Stavanger] invites tenderers to participate in a competition for entry into a contract for the purchase/subscription of a new technical publication tool (CMS).

The objective of the procurement is to modernise, simplify and increase the quality of the University of Stavanger's external websites, simplify and streamline the work with content production, as well as use less resources for technical further development/maintenance and operation of the solution. We want to achieve this through the procurement of a modern, flexible and configurable CMS.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The framework agreement period is 3 years. The contracting authority must have the option to extend the framework agreement for 1 year + 1 year + 1 year, altogether a total of 6 years.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 20/01/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Universitetet i Stavanger
Plaats: Stavanger
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019