Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 386385-2019

14/08/2019    S156

Noorwegen-Vadsø: Bloedlancetten

2019/S 156-386385

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO073 Finnmark
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Øyvind Kjørlaug
E-mail: oyvind.kjorlaug@helse-vest-innkjop.no
Telefoon: +47 91743219
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/96667370.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sample Taking Equipment for Capillary Sample Taking — Lancets for Heel Pricks

Referentienummer: 2018/1424
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141900 Bloedlancetten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 400 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
33100000 Medische apparatuur
33140000 Medische verbruiksartikelen
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
33141300 Venapunctie, instrumenten voor bloedafname
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland
NUTS-code: NO052 Sogn og Fjordane
NUTS-code: NO043 Rogaland

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-557244

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sample Taking Equipment for Capillary Sample Taking — Lancets for Heel Pricks

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mediq Norge AS
Postadres: Dyrskuevn. 13
Plaats: Kløfta
NUTS-code: NO012 Akershus
Postcode: 2040
Land: Noorwegen
E-mail: anbud.no@mediq.com
Telefoon: +47 67024300
Fax: +47 67024410
Internetadres: http://www.mediqnorge.no/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019