Leveringen - 386385-2019

14/08/2019    S156

Noorwegen-Vadsø: Bloedlancetten

2019/S 156-386385

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO073 Finnmark
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Øyvind Kjørlaug
E-mail: oyvind.kjorlaug@helse-vest-innkjop.no
Telefoon: +47 91743219
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/96667370.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sample Taking Equipment for Capillary Sample Taking — Lancets for Heel Pricks

Referentienummer: 2018/1424
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141900 Bloedlancetten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 400 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
33100000 Medische apparatuur
33140000 Medische verbruiksartikelen
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
33141300 Venapunctie, instrumenten voor bloedafname
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland
NUTS-code: NO052 Sogn og Fjordane
NUTS-code: NO043 Rogaland

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-557244

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sample Taking Equipment for Capillary Sample Taking — Lancets for Heel Pricks

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mediq Norge AS
Postadres: Dyrskuevn. 13
Plaats: Kløfta
NUTS-code: NO012 Akershus
Postcode: 2040
Land: Noorwegen
E-mail: anbud.no@mediq.com
Telefoon: +47 67024300
Fax: +47 67024410
Internetadres: http://www.mediqnorge.no/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019