Szolgáltatások - 386392-2015

Normál nézet megjelenítése

31/10/2015    S212

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások

2015/S 212-386392

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: KOM – Központi Okos Mérés Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK21425
Postai cím: Róbert Károly körút 59.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Címzett: Tóth László
E-mail: laszlo.toth@komzrt.hu
Telefon: +36 13043081
Fax: +36 13043091

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: KözbeszGuru Kft.
Postai cím: Garay u. 50., 2. em. 17.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Deli Péter
E-mail: ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu
Telefon: +36 90900750
Fax: +36 17002060
Internetcím: www.kozbeszguru.hu

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: KözbeszGuru Kft.
Postai cím: Garay u. 50., 2. em. 17.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Deli Péter
E-mail: ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu
Telefon: +36 90900750
Fax: +36 17002060
Internetcím: www.kozbeszguru.hu

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: KözbeszGuru Kft.
Postai cím: Garay u. 50., 2. em. 17.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Deli Péter
E-mail: ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu
Telefon: +36 90900750
Fax: +36 17002060
Internetcím: www.kozbeszguru.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: támogatott szervezet (Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont)
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: egyéb információ-technológiai szolgáltatás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Projektirodai, elemzői, szakértői tanácsadás.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: Az ajánlatkérő mindenkori székhelye, jelenleg: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Megbízási keretszerződés alapján projektirodai, elemzői, szakértői tanácsadás ellátása.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79410000 Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A megbízási szerződés keretösszege összesen nettó 240 000 000,- Ft.
Elemzői feladatok
Kiemelt feladat az aktuális Nemzeti Energiastratégiát figyelembevevő, a tendenciák nyomon követésén, változási trendjeinek becslésén alapuló rövid, közép- és hosszú távú szcenáriókat figyelembevevő, komplex elemzéseken alapuló műszaki és gazdaságossági értékelő jelentés elkészítésének támogatása, a szükséges paraméterek és a forrásadatok gyűjtési módjának időközönkénti felülvizsgálata.
Jogszabályi, hatósági kötelezettségből származó szakértői feladatok
— Közreműködés az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF) felé történő elszámolások elkészítésében;
— Kapcsolattartás támogatása az Európai Unió szerveivel és a hazai hatóságokkal;
— Elszámolások előkészítésében történő közreműködés, szakmai felügyelet;
— Állandó rendelkezésre állás;
— Az újonnan beadandó kifizetési igények összeállításában való részvétel, aláírás előtti belső előzetes ellenőrzés;
— Javaslat a kifizetési igények összeállítása során felmerülő kockázatok minimalizálására;
— Esetleges hiánypótlások, korrekciók, újbóli benyújtásra visszaadott kifizetési csomagok értelmezése;
— Javaslat tétel a módosított benyújtásra;
— Belső, KOM Zrt.-n belüli folyamatok, dokumentáció, eljárásrendek igazítása az OKTF mindenkori eljárásihoz;
— Az Európai Unióval és a hazai hatóságokkal történő kapcsolattartás, kommunikáció támogatása;
— OKTF felé benyújtandó pénzügyi tervek elkészítése, folyamatos monitoringja;
— Projekt pénzügyi terv elkészítése, folyamatos karban tartása, frissítése;
— Likviditási terv és cashflow terv készítése, folyamatos karbantartása.
Belső szabályozáshoz illeszkedő folyamatmenedzsment szakértői feladatok
A KOM Zrt. szabályozási rendszere többszintű struktúrába tagozódik, amely egyaránt tartalmaz folyamatalapú, illetve nem folyamatalapú szabályozásokat.
Ajánlattevő feladata a folyamatmenedzsment rendszer kialakítása:
— Folyamatok folyamat kontextbe rendezése;
— Főfolyamatok, folyamatgazdák meghatározása;
— Folyamatmodellezés, folyamatábra készítés, folyamat kapcsolatok kialakítása;
— Kockázati pontok meghatározása;
— Folyamatleírások és kapcsolódó munkautasítások elkészítése;
— Folyamattérkép és szabályozási térkép elkészítése;
— Folyamat kontrolling, teljesítménymérés, a kulcs teljesítménymutatók meghatározása folyamatonként;
— Folyamat-fejlesztési módszertan kialakítása és bevezetésének támogatása.
Projektirodai feladatok
Ajánlattevő szakmai tanácsokat ad az ajánlatkérő projektmenedzsmentjének a projektek vezetésében, koordinálásában és végrehajtásában. Feladata a projektek nyomon követése, dokumentálása, a változáskezelési folyamat működtetése, a külső és belső projektkommunikáció javítása. Ajánlattevő feladata továbbá a projektalapú működés megismertetése és a megfelelő projektmódszertan bevezetése a feladat végrehajtásba bevont külső szereplők esetén.
A projektirodai tevékenység során elvégzendő vagy elvégzett feladatok írásos dokumentációjának elkészítése az alábbi területeken:
— Projekt alapdokumentáció kezelés
— Feladat nyilvántartó regiszter készítése, a megvalósulás nyomon követése, folyamatos karbantartása;
— Mérföldkövek határidejének teljesítésének nyomon követése;
— Következő lépések meghatározása;
— Projekt irányítói és vezetői testületi ülés és munkacsoport ülések szervezése, dokumentálása;
— Konzultációk jegyzőkönyveinek elkészítése;
— Döntés-előkészítő dokumentumok, prezentációk összeállítása;
— Projekt adminisztrációs rend kialakítása, fenntartása, dokumentáltság biztosítása;
— Tudásmenedzsment eszköztár kialakítása, folyamatos karban tartása;
— Általános beszámolók
A projekt ütemtervhez képest történő előrehaladási információk heti szintű ellenőrzése, a késések, eltérések jelzése Ajánlatkérő felé. Meghatározott időrendben elkészítendő, a projektek előrehaladásának az összefoglaló jelentése az alábbi területekre terjed ki:
— Rendszeres státuszjelentés;
— Rövidtávú tervezés;
— Rendszeres kockázatelemzés;
— Projekttervek összeállítása (ütemterv, erőforrásterv, költségterv) és végrehajtásuk támogatása;
— A változáskezelési folyamat működtetése;
— A kockázatkezelési folyamat működtetése;
— Stakeholder elemzés elkészítése és karbantartása;
— A külső és belső projektkommunikáció javítása, projektkommunikációs terv készítése;
— Részletes projekttervek összeállítása, naprakészségük biztosítása (ütemterv, erőforrásterv, költségterv) és végrehajtásuk támogatása;
— Részvétel a projektelemek közötti függőségek feltárásában, azok időbeliségének megállapításában, figyelembe véve ezeket a projekttervek elkészítése során;
— A projektmenedzsmentet érintő kérdésekben vezetői döntés előkészítő dokumentumok készítése;
— Szakértői feladatok összehangolásának támogatása;
— Részvétel a felettes szervek és testületek számára készített javaslatok, előterjesztések, beszámolók elkészítésében;
— Részvétel a szükséges konzultációkon, azok dokumentálása, szervezésének, lebonyolításának támogatása;
— Részvétel azon feladattervek kidolgozásában, amelyek célja a leendő rendszer előkészítése, a fejlesztés lebonyolítása, a rendszer bevezetésének előkészítése.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Az ajánlattevőnek felróható okból történő késedelmes teljesítés esetén ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult az alábbiak szerint.
— kötbér mértéke: 50 000,- Ft naptári naponként
— kötbér maximális mértéke: 30 napi tételnek megfelelő összeg. A kötbérmaximum elérése esetén Ajánlatkérő a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
Teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: A szerződés teljesítésének az ajánlattevőnek felróható okból történő elmaradása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a szerződés teljes nettó keretösszegének 20 %-a.
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: A szerződés szerinti teljes nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Részszámlázásra a szerződéstervezetben foglaltak szerint van lehetőség. A teljesítés igazolására a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdései irányadóak. A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint egyenlíti ki. A kifizetés átutalással történik, a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ára figyelemmel kell eljárni. A számla fizetési határideje 30 nap. A fentiek valamennyi részszámlára irányadóak.
A teljesítés folyamatos, adott feladatokhoz kötötten, kéthavonta történő számlázási lehetőséggel. A szerződés keretszerződés jellegű, nem kötelezi az Ajánlatkérőt átalánydíj fizetésre. Számla benyújtása a feladatkiadásokhoz kapcsolódó teljesítésigazolásokat követően történhet.
Az Európai Unió Bizottsága a 2012. november 30-án kelt, C(2012) 8675 sz. határozatával jóváhagyta a Magyar Állam kérelmében foglaltakat, ezáltal lehetővé vált, hogy a 10c derogáción alapuló CO2 kibocsátásból származó bevétel meghatározott része (a továbbiakban: Támogatás) a Mintaprojekt megvalósítása céljából kerüljön felhasználásra. Ezek alapján a projekt finanszírozása egészben támogatásból valósul meg.
A kifizetések pénzneme magyar forint.
A finanszírozási és fizetési feltételek részletesen a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)- k) pontjai szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. Továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki kizáró ok(ok) hatálya alatt áll, illetőleg akivel szemben a kizáró ok(ok) az eljárás során következnek be.
A Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok esetében a kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. § és 10-11. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia. A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti, az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok vonatkozásában ajánlattevő választása szerint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) vagy b) pontja szerint köteles eljárni.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá.
Valamennyi, a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatnak a jelen ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie és jelen közbeszerzési eljárásra kell vonatkoznia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbi, a Közbeszerzési Hatóság által közzétett útmutatókra:
1. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. száma, kibocsátás dátuma: 2014.05.16.)
2. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. száma, kibocsátás dátuma: 2012.06.01.).
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1.: Az ajánlattevőnek az ajánlatába csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. a) pontja alapján, valamennyi pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), hogy a pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e.
P.2.: Az ajánlatba csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három üzleti évi összesített teljes nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.3.: Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. d) pontja alapján, az ajánlattételi határidő lejártakor is érvényes felelősségbiztosítási kötvényt. Csatolni kell továbbá a biztosítási díj utolsó részletének befizetését igazoló bizonylatot, vagy a biztosító által kiállított igazolást, melyben szerepelnie kell, hogy a biztosítás meddig érvényes.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései, ide értve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (5) bekezdését.
A P.1., és P.3. pontban foglalt a követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a sorba állítás fogalma alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalmat érti.
P.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három üzleti évben összesen a teljes nettó árbevétele nem éri el a 240 millió forintot.
P.3.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 100 millió Ft/kár mértékű, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, projektmenedzsment és/vagy tanácsadási szolgáltatás nyújtására vonatkozó, a teljesítéssel okozott következményi károkra is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1.-M.3.: Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bek. a) pontja alapján és a 16. § (1) bekezdése szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, az alkalmassági minimumkövetelmények M.1.-M.3. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell:
— nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, továbbá
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, valamint az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya százalékban.
M.4.: Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bek. d) pontja alapján a felhívás M.4. pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét, képzettségét és az előírt gyakorlati idejüket. Az ajánlatba csatolni kell a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben nyilatkozik, hogy megfelel az adott alkalmassági követelménynek és az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.
M.5.-M.6.: Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bek. f) pontja alapján az ISO 9001 szerinti minőségirányítási, valamint az ISO 27001 szerinti információbiztonsági rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítványát, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentumot (pl. az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírása, vagy az egyenértékű rendszertanúsítvány).
M.7.: Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bek. i) pontja alapján az ISO 14001 szerinti környezetirányítási, rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítványát, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (3) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentumot (pl. az egyenértékű környezetirányítási intézkedések leírása).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései, ide értve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (1) bekezdését.
Az M.5.-M.7. pontokban foglalt a követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (hazai vagy direkt brüsszeli kiírású pályázati projektben projektmenedzsment tanácsadás) szerinti referenciát, amelynek értéke önmagában legalább nettó 10 millió Forint volt.
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (országos hatókörű rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó, projektmenedzsment támogatás és/vagy pénzügyi-műszaki szakértői feladatok ellátása) szerinti referenciát, amelynek értéke önmagában legalább nettó 80 millió Forint volt.
M.3.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (országos hatókörű rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó, projektirodai feladatok ellátása) szerinti referenciát, amelynek értéke önmagában legalább nettó 80 millió Forint volt.
A fenti M.1., M.2. és M.3. pontok szerinti alkalmassági követelmények vonatkozásában egy referencia több feltétel igazolására is bemutatható, amennyiben megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Kivéve a 310/2011. (XII.23.) Korm. r. 16. § (6) bekezdése szerinti esetet.
M.4.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
a) legalább 1 fő felsőfokú közgazdasági képzettséggel rendelkező vezető szakértő, aki legalább 5 éves direkt brüsszeli kiírású, illetve hazai EU társfinanszírozott pályázatok pénzügyi és adminisztrációs projekt menedzsmentjében szerzett gyakorlattal rendelkezik;
b) legalább 1 fő felsőfokú műszaki és/vagy gazdasági képzettséggel rendelkező vezető szakértő, aki legalább 5 éves projektvezetői és/vagy szakértői tanácsadási tapasztalattal rendelkezik;
c) legalább 1 fő felsőfokú jogi és/vagy gazdasági képzettséggel rendelkező szakértő, aki legalább 3 éves belső szabályozási és folyamatfejlesztési tapasztalattal rendelkezik;
d) legalább 2 fő felsőfokú igazgatásszervezői és/vagy gazdasági és/vagy jogi képzettséggel rendelkező szakértő, aki a legalább 3 éves tapasztalattal rendelkezik igazgatásszervezés területén és legalább 1 db országos hatókörű projekt igazgatásszervezési feladatainak ellátásában szerzett tapasztalattal rendelkezik;
e) legalább 2 fő pályázati adminisztrátor szakértő, aki legalább 1 éves tapasztalattal rendelkezik EU által támogatott projektek adminisztrációja, dokumentálása területén;
Egy szakember legfeljebb egy az a)-e) pontok szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében mutatható be.
M.5.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal (pl. az egyenértékű minőségirányítási vezetési rendszer leírása).
M.6.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 27001 szerinti információbiztonsági rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal (pl. egyenértékű rendszertanúsítvánnyal).
M.7.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal (pl. az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszer leírása).
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Pénzügyi vezető szakértő nettó napidíja (HUF). Súlyszám 18

2. Projektmenedzsment vezető szakértő nettó napidíja (HUF). Súlyszám 18

3. Belső szabályozási és folyamatfejlesztési szakértő nettó napidíja (HUF). Súlyszám 12

4. Igazgatásszervezési szakértő nettó napidíja (HUF). Súlyszám 6

5. Projektadminisztrációs szakértő nettó napidíja (HUF). Súlyszám 6

6. Szakmai ajánlat tartalma. Súlyszám 40

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 21.12.2015 - 12:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 50 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni.
A dokumentáció ellenértéke nettó 50 000,- Ft, amely az ÁFA összegét nem tartalmazza. A dokumentáció ÁFA-val növelt összegét a nyertes ajánlattevő köteles megfizetni átutalással a szerződéskötést követő 5 naptári napon belül az ajánlatkérő ING Bank N.V. Magyarország pénzügyi intézménynél vezetett 13700016-07223006 számú pénzforgalmi számlájára, az átutalás közleményében az alábbiakat feltüntetve: „Projektiroda”. A dokumentáció ellenértéke készpénzben az ajánlatkérő székhelyén is befizethető a fenti határidőig előzetes egyeztetést követően.
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
21.12.2015 - 12:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21.12.2015 - 12:00

Hely:

KözbeszGuru Kft., 1076 Budapest, Garay u. 50., II. em. 17.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
1. A felhívás II.3) pontjában meghatározott 24 hónapos határidő a következők szerint értendő: A szerződés a megkötésétől számított 24 hónapig, vagy a nettó 240 000 000,- Ft keretösszeg kimerüléséig hatályos. Bármelyik feltétel bekövetkezése esetén a szerződés hatályát veszíti.
2. A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül a gazdasági szereplő kérése szerint, postai vagy elektronikus úton történik, feltéve dokumentáció megküldésére irányuló kifejezett kérelmében megadta a megküldéshez szükséges elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám). Amennyiben az érdeklődő gazdasági szereplő kérelmében nem jelzi kifejezetten, hogy postai úton is kéri a dokumentáció megküldését, abban az esetben kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre a megadott e-mail címre.
3. Az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie
4. A dokumentáció átvehető személyesen is, munkanapokon 10-14 óráig (az ajánlatok felbontásának napján az ajánlattételi határidő lejártáig); a dokumentációba való betekintésre ugyanezen időszakokban van lehetőség a dokumentáció átvételének helyén.
5. A dokumentáció személyes átvétele esetén a dokumentációt átvevő személy átvételi elismervényt köteles kitölteni és aláírni. Az átvételi elismervényen olvashatóan fel kell tüntetni a dokumentációt átvevő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve). A dokumentációba történő betekintés esetén a dokumentációba betekintő személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint köteles a jegyzőkönyvön olvashatóan feltüntetni a dokumentációba betekintő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve). A dokumentáció másra nem ruházható át.
6. A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
KOM Központi Okos Mérés Zrt.
„Projektirodai, elemzői, szakértői tanácsadás”.
az eljárást megindító felhívás TED-en megjelent azonosítószáma
a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli.
7. Tekintettel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra, Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre Ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
8. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten és egyértelműen meg kell tenni.
9. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
10. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkat, azaz az ajánlattevő (közös ajánlattevők) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében:
a) a képviseletre való jogosultság igazolásának érdekében olyan okiratot (pl. alapító okirat), amelyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy jogosultsága (Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozik, vagy a 2013. évi V. törvény 3:89. §-a szerinti gazdasági társaság, úgy nem kell csatolni az aláíró személy képviseletre való jogosultságát igazoló okiratot, tekintettel arra, hogy ez a Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján ingyenesen ellenőrizhető. Természetes személy esetében (ide értve az egyéni vállalkozót is) saját személye vonatkozásában értelemszerűen nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti okiratot.);
b) aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája (A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében a Ctv. 9. §-a szerint az aláíró személy vonatkozásában közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kell csatolni.).
Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
12. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 6. értékelési szempontra vonatkozó szakmai ajánlatát, a Dokumentációban részletezettek szerint.
13. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az ajánlatában csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá.
14. A kizáró okok fenn nem állása igazolása érdekében a felhívás III.2.1) pontja szerinti dokumentumok, nyilatkozatok benyújtása kötelező.
15. Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében a felhívás III.2.2) és III.2.3) pontjában meghatározott dokumentumok, nyilatkozatok benyújtása kötelező. A felhívás III.2.2) pont P.1. alkalmassági követelménnyel kapcsolatban az ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasságot igazoló más szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzforgalmi szolgáltatók vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzforgalmi szolgáltató nem vezet részére pénzforgalmi számlát.
16. Ajánlatkérő megjelöli az alábbi alkalmassági követelményeket, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra: valamennyi alkalmassági követelmény.
17. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
18. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, erre vonatkozóan az ajánlatban nyilatkozni szükséges.
19. Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján nyilatkozni kell a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt biztosíték határidőre történő nyújtásáról.
20. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
21. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 000 000,- Ft. Az Ajánlatkérő a Kbt. 59. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátania. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő ING Bank N.V. Magyarországnál vezetett 13700016-07223006 számú számlájára kell teljesíteni. Az átutalás közleményében fel kell tüntetni: „Ajánlati biztosíték – Projektiroda”.Az ajánlati biztosítéknak a jelen felhívás IV.3.7) pontja szerinti időpontig kell rendelkezésre állnia. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 25. § (5) bekezdése, a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja.
22. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
23. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál. Az ajánlatnak a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
24. Az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír alapú példányban és a papíralapú példánnyal mindenben megegyező egy darab elektronikus, szkennelt változatban (CD vagy DVD adathordozón, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, *.pdf formátumban) kell benyújtani. A fentiek szerinti elektronikus adathordozó benyújtása nem kötelező (azaz ennek elmaradása nem eredményezheti az ajánlat érvénytelenségét), az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos további információk a dokumentációban találhatóak.
25. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján azonban nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
26. Az ajánlatok benyújthatók munkanapokon 9-től 14 óráig. Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthatóak be. Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősülnek.
27. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
28. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ban foglalt valamennyi feltételnek.
29. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont
30. Az egyes értékelési részszempontok értékelése az 1-5. értékelési szempont esetében az értékarányosítás módszerével történik. A 6. (szakmai ajánlat tartalma) értékelési szempont esetén az Ajánlatkérő az ajánlatokat a szakmai ajánlat teljessége és minősége alapján sorba rendezi, majd az elért helyezés alapján, az értékelt ajánlatok számát is figyelembe véve arányosítással határozza meg a pontszámokat. Az értékelési szempontok esetében alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését a dokumentáció tartalmazza.
31. Tekintettel a közbeszerzési eljárás tárgyára, az ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
32. Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) szerinti munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: munkanapokon 10-től 14 óráig.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
29.10.2015