Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 386408-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Noorwegen-Stjørdal: Software en informatiesystemen

2019/S 156-386408

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Værnesregionen Innkjøp
Nationaal identificatienummer: 939 958 851
Postadres: Kjøpmannsgt. 12
Plaats: Stjørdal
NUTS-code: NO062
Postcode: 7500
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Kjetil Nyborg
E-mail: Kjetil@varinn.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.varnesregionen.no/fellestjenester/innkjop

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prior Information Notice for Frittstående Noark 5 godkjent arkivkjerne [Independent Noark 5 certified archive core]

Referentienummer: 2017/8520
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The municipalities in Værnesregionen [the Værnes region] (Stjørdal, Frosta, Selbu, Tydal and Meråker, hereafter called the Værnes region) intend to enter into a new joint contract with Documaster AS as the supplier of an archive separate from the case and professional systems.

The municipalities already use documaster as an archive for previous construction applications and property archives, and therefore the implementation costs to expand this system will be relatively low when compared with the procurement and implementation of another archive core system. The Værnes region continues the municipalities’ archive system contracts with documaster in a joint SSA-L contract. This contract regulates the conditions regarding the continuation of subscription systems that include ongoing updates, maintenance and support, as well as migration of the existing data.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39132000
72200000
72252000
72260000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO062
NUTS-code: NO061
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The municipalities in Værnesregionen [the Værnes region] (Stjørdal, Frosta, Selbu, Tydal and Meråker, hereafter called the Værnes region) intend to enter into a new joint contract with Documaster AS as the supplier of an archive separate from the case and professional systems.

The municipalities already use documaster as an archive for previous construction applications and property archives, and therefore the implementation costs to expand this system will be relatively low when compared with the procurement and implementation of another archive core system. The Værnes region continues the municipalities’ archive system contracts with documaster in a joint SSA-L contract. This contract regulates the conditions regarding the continuation of subscription systems that include ongoing updates, maintenance and support, as well as migration of the existing data.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contract duration is three (3) years calculated from the delivery day. The contract will be renewed for one (1) year at a time.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

The Værnes region currently does not have a individual archive core, but is dependent on procuring one in order to adhere to the archive law and put a functioning comprehensive archive system in place. The described documaster system satisfies the Værnes region's goal for the use of digital systems to increase efficiency and rationalisation and the system is sufficient to cover the needs of an independent archive for the municipalities.

The Værnes region has determined that there is currently only one supplier in the market who can deliver a cloud-based independent Noark 5 certified archive system including the relevant services for operation and maintenance.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 2017/8520
Benaming:

Independent Noark 5 Certified Archive Core

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Documaster AS
Nationaal identificatienummer: 995 475 383
Postadres: Skøyen, 5. etasje, Karenslyst Allé 9A
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO011
Postcode: 0278
Land: Noorwegen

Internetadres: http://www.documaster.no

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 800 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Plaats: Bergen
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The contracting authority intends to sign a contract with documaster AS after 20.8.2019 if there are no appeals requiring we change our approach to this contract.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019