Diensten - 386409-2019

Submission deadline has been amended by:  416547-2019
14/08/2019    S156

Noorwegen-Hokksund: Gezondheidsdiensten

2019/S 156-386409

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Øvre Eiker kommune
Nationaal identificatienummer: 954597482
Postadres: Stasjonsgata 24
Plaats: Hokksund
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 3301
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Kristina H. Bauhr
E-mail: kristina.bauhr@ovre-eiker.kommune.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/105766359.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.ovre-eiker.kommune.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/105766359.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/105766359.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Response Centre Services as well as the Hire of Welfare Technology

Referentienummer: 2019/6163
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The contracting authority wants to sign a framework agreement for the use of technical/digital response centre systems adapted to PCs, PC tablets and smart phones (mobile guard room). The contracting authority also wants to purchase response centre services and hire welfare technological solutions from tenderers, or to connect their own equipment to the tenderer's response centre system.

Click here https://permalink.mercell.com/105766359.aspx

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO032 Buskerud
Voornaamste plaats van uitvoering:

Øvre Eiker Municipality.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For concept clarification, see the concept list on page 12 in IS — 2402 ‘Architecture for welfare technology — recommendation for testing and phases for realisation'.

Response centre system:

The response centre system must receive alarms from welfare technological systems. The majority of the alarms from service recipients will be dealt with by the tenderer.

The tenderer must offer health care screening of the notifications before sending them to the municipality for action. Alarms must be received by employees who the contracting authority defines (mobile guard room) from the selected service areas.

Welfare technological systems:

The contracting authority initially wants equipment that the contracting authority currently owns, to be administered by the response centre solution (see list above purchased and hired equipment) if possible.

In addition, the contracting authority also wants to hire welfare technological solutions that will function and communicate with the tenderer's response centre system.

The contracting authority wants to (himself install and take care of the individual settings at the service recipient for the different welfare technological systems.

Initially, the contracting authority thinks it will be appropriate to hire the following systems:

— door sensors,

— electronic medication support that is suitable for substance abuse patients/psychiatric patients,

— electronic medication support self-dosing,

— electronic medication support, multi-dose,

— GPS,

— cameras,

— bed sensors,

— safety alarms,

— medical distance meters.

Options:

— fire alarm,

— electronic door locks,

— bed mats with absence sensors that can be connected to Best 6500 with large Jackplugg (HiEnd).

Implementation and training.

Assignments include assisting the contracting authority with the implementation of the response centre system so that the response centre system, response centre service and the welfare technological systems are functioning at the start of production. The implementation includes technical assistance, training and organisational assistance.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 13/01/2020
Einde: 13/01/2022
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Øvre Eiker kommune
Postadres: Postboks 76
Plaats: Hokksund
Postcode: 3301
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019