Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 386416-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zwitserland-Bern: Vingerafdrukscanners

2019/S 156-386416

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Verein PTI
Postadres: Speichergasse 6
Plaats: Bern
NUTS-code: CH0
Postcode: 3011
Land: Zwitserland
Contactpersoon: c/o Haus der Kantone, GS KKPKS
E-mail: info@pti-mail.ch

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ausschreibung von mobilen und stationären Erfassung von Fingerabdrücken (FAS)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30233310
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlängerung des Rahmenwartungsvertrages gemäss Unterlagen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlängerung des Rahmenwartungsvertrages gemäss Unterlagen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlängerung des Rahmenwartungsvertrages gemäss Unterlagen.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/10/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019