Leveringen - 386416-2019

14/08/2019    S156

Zwitserland-Bern: Vingerafdrukscanners

2019/S 156-386416

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Verein PTI
Postadres: Speichergasse 6
Plaats: Bern
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 3011
Land: Zwitserland
Contactpersoon: c/o Haus der Kantone, GS KKPKS
E-mail: info@pti-mail.ch
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.simap.ch
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ausschreibung von mobilen und stationären Erfassung von Fingerabdrücken (FAS)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30233310 Vingerafdrukscanners
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233310 Vingerafdrukscanners
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlängerung des Rahmenwartungsvertrages gemäss Unterlagen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233310 Vingerafdrukscanners
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlängerung des Rahmenwartungsvertrages gemäss Unterlagen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233310 Vingerafdrukscanners
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlängerung des Rahmenwartungsvertrages gemäss Unterlagen.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/10/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019