Leveringen - 386423-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zwitserland-Bern: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 156-386423

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Post CH AG/F41/Beschaffung
Postadres: Wankdorfallee 4
Plaats: Bern
NUTS-code: CH0
Postcode: 3030
Land: Zwitserland
Contactpersoon: CC-WTO — Projekt «BZA»
E-mail: wto-bz-ack@post.ch

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

I.6)Hoofdactiviteit
Postdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Centre courrier installation clients industriels

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231100
30210000
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits, Frans, Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019