Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 386425-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Zwitserland-Bern: Schakelinstallaties voor buiten

2019/S 156-386425

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 135-334201)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SBB AG Infrastruktur/Einkauf, Supply Chain und Produktion Strategischer Einkauf Fahrweg
Postadres: Hilfikerstrasse 3
Plaats: Bern 65
NUTS-code: CH0
Postcode: 3000
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Stefanie Blind
E-mail: einkauf.oberbau@sbb.ch

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OF-19-087 Remplacement des cabines Gardy

Referentienummer: OF-19-087 Ersatz Gardy Kabine
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31214300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 135-334201

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 30/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: