Leveringen - 386425-2019

14/08/2019    S156

Zwitserland-Bern: Schakelinstallaties voor buiten

2019/S 156-386425

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 135-334201)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SBB AG Infrastruktur/Einkauf, Supply Chain und Produktion Strategischer Einkauf Fahrweg
Postadres: Hilfikerstrasse 3
Plaats: Bern 65
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 3000
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Stefanie Blind
E-mail: einkauf.oberbau@sbb.ch

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OF-19-087 Remplacement des cabines Gardy

Referentienummer: OF-19-087 Ersatz Gardy Kabine
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31214300 Schakelinstallaties voor buiten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 135-334201

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 30/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: