Roba - 386452-2018

05/09/2018    S170

Hrvatska-Zagreb: Magneti

2018/S 170-386452

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Martina Pavić
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Telefaks: +385 14606041
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0023873
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava opreme – Suhi (“cryofree”) supravodljivi magnet 16 T s dilucijskim hladnjakom (‹10mK)

Referentni broj: 011V-PMF/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31630000 Magneti
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava opreme: Suhi (“cryofree”) supravodljivi magnet 16 T s dilucijskim hladnjakom (<10mK). Moderni 'state-of-the-art' supravodljivi magnet od 16T ili više koristit će se u svrhu opremanje Laboratorija za niske temperature i jaka magnetska polja pri FO, PMF, u svrhu proširivanje kapaciteta i znanstvenih istraživanja kvantnih doprinosa u magnetotransportnim svojstvima novih nano- i drugih materijala, a nabavlja temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.02.0013, pod nazivom: CeNIKS – Centar za Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 9 416 580.94 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31630000 Magneti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Fizički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava opreme: Suhi (“cryofree”) supravodljivi magnet 16 T s dilucijskim hladnjakom (<10mK). Moderni 'state-of-the-art' supravodljivi magnet od 16T ili više koristit će se u svrhu opremanje Laboratorija za niske temperature i jaka magnetska polja pri FO, PMF, u svrhu proširivanje kapaciteta i znanstvenih istraživanja kvantnih doprinosa u magnetotransportnim svojstvima novih nano- i drugih materijala, a nabavlja temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.02.0013, pod nazivom: CeNIKS – Centar za Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Ponder: 10 bodova (10 %)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90 %)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 9 416 580.94 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentost i kohezija, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020

II.2.14)Dodatni podaci

Ugovor se treba izvršiti najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana uplate sredstava na ime avansa (predujma).

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.

— Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke dostavlja se ispunjeni ESPD obrazac - Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za ponuditelja/člana zajednice gospodarskih subjekata.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da dostavi ažurirane popratne dokumente - odgovarajući izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Ugovor o javnoj nabavi između Naručitelja i odabranog ponuditelja mora biti sukladan uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Prijedlog ugovora o javnoj nabavi se nalazi u Prilogu III. ove Dokumentacije, te je njezin sastavni i obvezni dio. Prijedlog Ugovora nije potrebno prilagati ponudi. Smatra se da podnošenjem ponude gospodarski subjekt prihvaća sve uvjete navedene u Prijedlogu ugovora. Ukoliko bude potrebe te ukoliko budu zadovoljeni uvjeti iz članaka 316. i 317. Zakona o javnoj nabavi, moguće su izmjene ugovora o javnoj nabavi tokom njegovog trajanja. U slučajevima izmjena ugovora tijekom njegova trajanja, a koje nisu značajne, primjenjuju se odredbe članka 320. ZJN-a 2016. Sukladno članku 321. Zakona o javnoj nabavi, značajne izmjene ugovora neće biti dopustive.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/10/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/10/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

PMF, Horvatovac 102a, Zagreb, HRVATSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Stručno povjerenstvo:

1. doc. dr. sc. Mihael Grbić,

2. Elizabeta Škvorčec,

3. Magdalena Sokić Peh,

4. Anđelka Budimir.

Ponude se predaju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave najkasnije do zaključno 9.10.2018. u 10:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 9.10.2018. u 10:00 sati u prostorijama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pismeno ovlaštenje (Prilog I. ove Dokumentacije) predati predstavnicima naručitelja neposredno prije otvaranja ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Nezadovoljna strana ima pravo izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA (www.dkom.hr).

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku, te se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Ostala ustrojstvena jedinica za nabavu (Ured nabave)
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Telefaks: +385 14606041
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/08/2018