Услуги - 386462-2019

16/08/2019    S157

Бeлгия-Брюксел: Управление на онлайн платформата за сътрудничество на Европейската гражданска инициатива

2019/S 157-386462

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 149-366054)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Secretariat General
Пощенски адрес: Rue de la Loi 200 BERL 07/076
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: SG.A.1
Електронна поща: SG-ECI-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5091

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Управление на онлайн платформата за сътрудничество на Европейската гражданска инициатива

II.1.2)Основен CPV код
79140000 Други юридически консултации и услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Общата цел на онлайн платформата за сътрудничество е да предоставя информация и подкрепа за подготовката и провеждането на европейските граждански инициативи, да стимулира дебата около тях и по-общо около теми, свързани с този инструмент. Целта на Форума е да предложи пространство, в което гражданите могат да се обединят, за да обсъдят и да формират своите инициативи, за да насърчат взаимодействието между (потенциалните) организатори, граждани и експерти; и в крайна сметка, да се подобри качеството на заявленията за регистрация, които да бъдат подадени до Комисията (важно е да се обърне внимание на етапа на подготовка, а не на етапа на изпълнение, по време на който организаторите могат да поддържат редовни връзки с Комисията).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/08/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 149-366054

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
VII.2)Друга допълнителна информация:

Информация относно критериите за възлагане.