Dienstleistungen - 386893-2018

05/09/2018    S170

Nederland-'s-Hertogenbosch: Programmering van systeem- en gebruikerssoftware

2018/S 170-386893

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeente 's-Hertogenbosch
Nationaal identificatienummer: 491878990
Postadres: Wolvenhoek 1
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5211 HH
Land: Nederland
Contactpersoon: Bart Coenemans
E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl
Telefoon: +31 736155155
Fax: +31 736155538
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.s-hertogenbosch.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9e062aab389547ae525e70239c12c5ac
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9e062aab389547ae525e70239c12c5ac
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Digitalisering Woningbestand

Referentienummer: 8067664
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72211000 Programmering van systeem- en gebruikerssoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeenten 's-Hertogenbosch en Tilburg besteden de digitalisering van een deel van het woningbestand aan. Deze aanbesteding wordt gegund o.b.v. een eerste tranche. De digitalisering heeft vooral ten doel woningverbeterende maatregelen te treffen die leiden tot een lager energieverbruik.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 192 500.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer
72212000 Programmering van toepassingssoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Hertogenbosch en Tilburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De eerste tranche betreft 500 grondgebonden woningen ’s-Hertogenbosch en 450 niet-grondgebonden woningen Tilburg. Hierna kunnen binnen de looptijd van de raamovereenkomst nog meerdere tranches volgen. De geraamde waarde betreft de eerste tranche.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit (beantwoording wensen) / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 192 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

OPZuid

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uitsluitingsgronden mbt insolventie, belangenconflict of beroepsfouten,

— Betalingen belastingen en premies,

— Onherroepelijke gerechtelijke uitspraak,

— Beroeps- of handelsregister

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Initiële looptijd 2 jaar en twee opties van 1 jaar.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/10/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/10/2018
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202390
Fax: +31 736202382
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/09/2018