Leveringen - 386894-2019

16/08/2019    S157    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Lisse: Invalidewagentjes, rolstoelen en bijbehorende apparatuur

2019/S 157-386894

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
562120439
Hobahostraat 92
Lisse
2161 HE
Nederland
Contactpersoon: Wendy Barz
E-mail: Wendy.Barz@hetnic.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.isdbollenstreek.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.isdbollenstreek.nl/inkoop

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d596bd6e27b3e9f028f0c572a327f7e8
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d596bd6e27b3e9f028f0c572a327f7e8
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding voor de levering van Wmo hulpmiddelen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33193000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst wil op een rechtmatige wijze drie (3) leveranciers contracteren voor de levering van de huur, incidentele koop, onderhoud en servicedienstverlening van Wmo hulpmiddelen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeenten Lisse, Hillegom, Noordwijk en Teylingen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het totaal pakket van Wmo hulpmiddelen bestaat uit 38 vaste categorieën. Op peildatum juli 2019 heeft de aanbestedende dienst in totaal 2 203 aantal hulpmiddelen in huur uitstaan bij de gecontracteerde leveranciers. Het uitstaand bestand in juli 2019 is ten opzichte van dezelfde periode in 2018 met circa 5,8 % gestegen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Prijs/Kwaliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na het verstrijken van deze initiële periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de raamovereenkomsten nog twee (2) maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Alle overeenkomsten hebben een looptijd van maximaal vijf (5) jaar, inclusief verlening. Er is sprake van het sluiten van raamovereenkomsten met een initiële looptijd van drie (3) jaar. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de raamovereenkomsten nog twee (2) maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens één (1) jaar. De verwachte ingangsdatum van de raamovereenkomsten is 1.2.2020.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen valse verklaringen,

— Geen crimineel verleden,

— Geen faillissement,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— Geen belangenconflict,

— Geen betrokkenheid voorbereiding,

— Geen vervalsing mededinging,

— Geen bovenmatige beïnvloeding van het besluitvormingsproces,

— Geen significante of voortdurende tekortkomingen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Economisch en financiële draagkracht.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Kerncompetenties,

— Kwaliteitswaarborging,

— Milieubeheer.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Alle overeenkomsten hebben een looptijd van maximaal vijf (5) jaar, inclusief verlening. Er is sprake van het sluiten van raamovereenkomsten met een initiële looptijd van drie (3) jaar. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de raamovereenkomsten nog twee (2) maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens één (1) jaar. De verwachte ingangsdatum van de raamovereenkomsten is 1 februari 2020.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
ISD Bollenstreek
Hobahostraat 92
Lisse
2161 HE
Nederland
Telefoon: +31 8009567000
E-mail: info@isdbollenstreek.nl

Internetadres: http://www.isdbollenstreek.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019