The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 386911-2022

15/07/2022    S135

Czechia-Prague: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2022/S 135-386911

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Správa železnic, státní organizace
National registration number: 70994234
Postal address: Dlážděná 1003/7
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 11000
Country: Czechia
Contact person: Ing. Michael Dobrý
E-mail: dobry@spravazeleznic.cz
Telephone: +420 727876075
Internet address(es):
Main address: http://www.spravazeleznic.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.spravazeleznic.cz/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov; Zpracování dokumentace pro územní řízení - Dodatek č. 1 (1/2)

Reference number: S27200/2020-SŽ-SSZ-OVZ
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71335000 Engineering studies
71311230 Railway engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Praha

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby "RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a vypracování předběžného inženýrskogeologického průzkumu dle ČSN P 73 1005 IG průzkumy pro předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR), b) dok. EIA stavby "RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zpracování žádosti o vydání závazného stanoviska EIA.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 14
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2022/S 015-036566

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 13715/2022-SŽ-SSZ-OVZ
Title:

RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov; Zpracování dokumentace pro územní řízení - Dodatek č. 1 (1/2)

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
National registration number: 64610357
Postal address: Legionářská 1085/8
Town: Olomouc
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Postal code: 77900
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
National registration number: 44960417
Postal address: Kounicova 688/26
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 60200
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: METROPROJEKT Praha a.s.
National registration number: 45271895
Postal address: Argentinská 1621/36
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 17000
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Dodatek č. 1 (1/2)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/07/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
VII.1.2)Additional CPV code(s)
71335000 Engineering studies
71311230 Railway engineering services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Praha

VII.1.4)Description of the procurement:

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je úprava rozsahu předmětu Díla: a) dle §222, odst. 6 vícepráce 4 672 000,- Kč;

b) dle §222, odst. 4 vícepráce 3 760 000,- Kč a méněpráce 733 000,- Kč; c) dle §222, odst. 5 vícepráce 440 000,- Kč

Podrobný popis rozšíření předmětu je uveden v preambuli dodatku č. 1.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 14
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
National registration number: 64610357
Postal address: Legionářská 1085/8
Town: Olomouc
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Postal code: 77900
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
National registration number: 44960417
Postal address: Kounicova 688/26
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 60200
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: METROPROJEKT Praha a.s.
National registration number: 45271895
Postal address: Argentinská 1621/36
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 17000
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Změny dle § 222 odst. 4: vícepráce ve výši 3 760 000,- Kč a méněpráce ve výši 733 000,- Kč

Změny dle § 222 odst. 5: vícepráce ve výši 440 000,- Kč

Změny dle § 222 odst. 6: vícepráce ve výši 4 672 000,- Kč.

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 činí 8 139 000,- Kč.

Cena za provedení díla dle Dodatku č. 1, celkem: 249 579 000,- Kč.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné dle § 222, odst. 5 navýšení o 440 000,- Kč;

Posouzení variantního řešení zaústění do ŽST Ostrava-Svinov;

Součástí dodatku č. 1 jsou i změny dle § 222, odst. 4; vícepráce ve výši 3 760 000,- Kč a méněpráce ve výši

733 000,- Kč; navýšení o 3 027 000,- Kč.

VII.2.3)Increase in price