Roba - 387016-2020

18/08/2020    S159

Italija-Ispra: Nabava osam električnih vozila EV i dvaju hibridnih vozila HEV (5 grupa)

2020/S 159-387016

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.3 — Logistics
Poštanska adresa: via Enrico Fermi 2749
Mjesto: Ispra (VA)
NUTS kod: ITC41 Varese
Poštanski broj: I-21027
Država: Italija
E-pošta: jrc-r3nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6968
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6968
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava osam električnih vozila EV i dvaju hibridnih vozila HEV (5 grupa)

Referentni broj: JRC/IPR/2020/OP/1971
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144900 Električna vozila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava 8 (osam) električnih vozila EV i 2 (dvaju) hibridnih vozila HEV (5 grupa):

— grupa 1: nabava 2 (dvaju) električnih vozila, kategorije N1 (dva/tri sjedala) s prostorom za teret od najmanje 8 m3,

— grupa 2: nabava 2 (dvaju) električnih vozila (EV), kategorije N1, s kratkim međuosovinskim razmakom (dva sjedala),

— grupa 3: nabava 3 (triju) električnih vozila (EV), kategorije N1, s dugim međuosovinskim razmakom (dva sjedala),

— grupa 4: nabava 2 (dvaju) hibridnih vozila (HV), kategorije M1 (četiri/pet sjedala),

— grupa 5: nabava 1 (jednog) električnog vozila, kategorija M1 (četiri/pet sjedala).

Ovaj je ugovor u skladu s logističkom strategijom lokacije JRC-a u Ispri na temelju zahtjeva i potreba logističke jedinice (R.I.3) u pogledu projekta Europska komisija 2020. – paket za klimu i energiju – Ciljevi za nacionalno smanjenje emisija i politike za smanjenje emisija CO2 konvencionalnih vozila.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 5
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava 2 (dvaju) električnih vozila, kategorije N1 (dva/tri sjedala) s prostorom za teret od najmanje 8 m3.

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144900 Električna vozila
34136100 Laki furgoni
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027, Ispra (VA), ITALIJA

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 1: nabava 2 (dvaju) električnih vozila, kategorije N1 (dva/tri sjedala) s prostorom za teret od najmanje 8 m3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 110 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 57
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Administrativna sredstva EU-a

II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu u točki I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava dvaju električnih vozila (EV), kategorije N1, s kratkim međuosovinskim razmakom (dva sjedala).

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144900 Električna vozila
34136100 Laki furgoni
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIJA

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 2: nabava dvaju električnih vozila (EV), kategorije N1, s kratkim međuosovinskim razmakom (dva sjedala)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 45 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 57
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Administrativna sredstva EU-a

II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu u točki I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava triju električnih vozila (EV), kategorije N1, s dugim međuosovinskim razmakom (dva sjedala).

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144900 Električna vozila
34136100 Laki furgoni
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIJA

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 3: nabava triju električnih vozila (EV), kategorije N1, s dugim međuosovinskim razmakom (dva sjedala)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 61 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 57
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Administrativna sredstva EU-a

II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu u točki I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava 2 (dvaju) hibridnih vozila (HV), kategorije M1 (četiri/pet sjedala)

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144900 Električna vozila
34136100 Laki furgoni
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIJA

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 4: nabava dvaju hibridnih vozila (HV), kategorije M1 (četiri/pet sjedala)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 48 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 57
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Administrativna sredstva EU-a

II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu u točki I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava jednog električnog vozila, kategorija M1 (četiri/pet sjedala).

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144900 Električna vozila
34136100 Laki furgoni
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIJA

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 5: nabava jednog električnog vozila, kategorija M1 (četiri/pet sjedala)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 36 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 57
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Administrativna sredstva EU-a

II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu u točki I.3).

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu u točki I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu u točki I.3).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 27/09/2020
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/09/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIJA

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu u točki I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti internetsku adresu u točki I.3).

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu u točki I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/08/2020