Dostawy - 387016-2020

18/08/2020    S159

Włochy-Ispra: Dostawa 8 pojazdów elektrycznych oraz 2 pojazdów hybrydowych (5 części)

2020/S 159-387016

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support services (Brussels), JRC.R.I.3 — Logistics
Adres pocztowy: via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra (VA)
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: I-21027
Państwo: Włochy
E-mail: jrc-r3nisp-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6968
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6968
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 8 pojazdów elektrycznych oraz 2 pojazdów hybrydowych (5 części)

Numer referencyjny: JRC/IPR/2020/OP/1971
II.1.2)Główny kod CPV
34144900 Pojazdy elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa 8 (ośmiu) pojazdów elektrycznych oraz 2 (dwóch) pojazdów hybrydowych (5 części):

— część 1: dostawa 2 (dwóch) pojazdów elektrycznych (EV), kategorii N1 (2/3 miejsca) o objętości załadunku nie mniejszej niż 8 m3,

— część 2: dostawa 2 (dwóch) pojazdów elektrycznych (EV), kategoria N1, z krótkim rozstawem osi (2 miejsca),

— część 3: dostawa 3 (trzech) pojazdów elektrycznych (EV), kategoria N1, z długim rozstawem osi (2 miejsca),

— część 4: dostawa 2 (dwóch) samochodów hybrydowych (HEV), kategoria M1 (4/5 miejsc),

— część 5: dostawa 1 (jednego) pojazdu elektrycznego, kategorii M1 (4/5 miejsc).

Niniejsze zamówienie jest zgodne ze strategią logistyczną placówki JRC w Isprze w oparciu o wymagania i potrzeby jednostki logistycznej (R.I.3) dotyczące pakietu klimatyczno-energetycznego Komisji Europejskiej na rok 2020 — krajowe cele w zakresie redukcji emisji oraz jej polityki ograniczania emisji CO2 przez pojazdy konwencjonalne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 5
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa dwóch (2) pojazdów elektrycznych (EV) kategorii N1 (2/3 miejsca) o objętości załadunku nie mniejszej niż 8 m3.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144900 Pojazdy elektryczne
34136100 Lekkie samochody półciężarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC41 Varese
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), WŁOCHY.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: dostawa 2 (dwóch) pojazdów elektrycznych (EV), kategorii N1 (2/3 miejsca) o pojemności ładunkowej nie mniejszej niż 8 m3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 110 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 57
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Środki administracyjne UE.

II.2.14)Informacje dodatkowe

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa dwóch (2) pojazdów elektrycznych (EV) kategorii N1, krótki rozstaw osi (2 miejsca)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144900 Pojazdy elektryczne
34136100 Lekkie samochody półciężarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC41 Varese
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), WŁOCHY

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2: dostawa dwóch (2) pojazdów elektrycznych (EV) kategoria N1, krótki rozstaw osi (2 miejsca)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 45 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 57
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Środki administracyjne UE.

II.2.14)Informacje dodatkowe

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa trzech (3) pojazdów elektrycznych (EV), kategorii N1, duży rozstaw osi (2 miejsca)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144900 Pojazdy elektryczne
34136100 Lekkie samochody półciężarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC41 Varese
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), WŁOCHY

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3: dostawa trzech (3) pojazdów elektrycznych (EV) kategoria N1, duży rozstaw osi (2 miejsca)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 61 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 57
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Środki administracyjne UE.

II.2.14)Informacje dodatkowe

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa dwóch (2) pojazdów hybrydowych (HEV), kategorii M1 (4/5 miejsc)

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144900 Pojazdy elektryczne
34136100 Lekkie samochody półciężarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC41 Varese
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), WŁOCHY

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4: dostawa dwóch (2) samochodów hybrydowych (HEV) kategorii M1 (4/5 miejsc)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 48 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 57
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Środki administracyjne UE.

II.2.14)Informacje dodatkowe

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa jednego (1) samochodu elektrycznego (EV), kategorii M1 (4/5 miejsc)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144900 Pojazdy elektryczne
34136100 Lekkie samochody półciężarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC41 Varese
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), WŁOCHY

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 5: dostawa jednego (1) pojazdu elektrycznego (EV) kategoria M1 (4/5 miejsc)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 36 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 57
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Środki administracyjne UE.

II.2.14)Informacje dodatkowe

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/09/2020
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), WŁOCHY

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/08/2020