TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 387146-2022

Submission deadline has been amended by:  410637-2022
15/07/2022    S135

Poland-Chrzanów: Electricity

2022/S 135-387146

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.
Postal address: ul. Jagiellońska 8
Town: Chrzanów
NUTS code: PL21A Oświęcimski
Postal code: 32-500
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Głodek, Sandra Jedynak
E-mail: zamowienia@wodociagi.chrzanowskie.pl
Telephone: +48 326233232
Internet address(es):
Main address: www.wodociagi.chrzanowskie.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://wodociagi-chrzanowskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://wodociagi-chrzanowskie.logintrade.net/r4ejestracja/ustawowe.html
I.6)Main activity
Other activity: produkcja i dostawa wody dla ludności i innych odbiorców, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przetarg nieograniczony na dystrybucję i dostawę energii elektrycznej pn Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Wodociągów Chrzanowskich

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn, zm.) dla obiektów Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. na okres 1.01.2023 do 31.12.2023. Planowany zakup energii elektrycznej na 2023 rok wynosi: 6 220 MWh +/- 10%.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
65300000 Electricity distribution and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21A Oświęcimski
Main site or place of performance:

Polska, województwo małopolskie, miasta i gminy: Chrzanów, Libiąż, Trzebinia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn, zm.) dla obiektów Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. na okres 1.01.2023 do 31.12.2023. Planowany zakup energii elektrycznej na 2023 rok wynosi: 6 220 MWh +/- 10%. Szczegółowy opis zawarty w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Planowany zakup energii elektrycznej na 2023 rok wynosi: 6 220 MWh +/- 10%.

Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie ilości dostarczanej energii elektrycznej +/- 10%. Realizacja prawa opcji nastąpi w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej i posiadania środków finansowych na ten cel. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać wielokrotnie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wszelkie informacje zawarto w dokumentacji przetargowej (SWZ oraz w załącznikach do niej)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postepowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

W postepowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania oraz spełniają warunki udziału opisane w SWZ.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 100 000 złotych ( słownie: sto tysięcy złotych.)

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na projekcie umowy wykonawcy z uwzględnieniem warunków zawartych w SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zawarto w SWZ w pkt.17 " Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia".

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/08/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/08/2022
Local time: 11:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w terminie wskazanym powyżej poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie zakupowej ofert. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp.

Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 17.1 IDW są:

1. odwołanie,

2. skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 505-578 Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579-590 Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/07/2022