Dostawy - 387146-2022

Submission deadline has been amended by:  410637-2022
15/07/2022    S135

Polska-Chrzanów: Elektryczność

2022/S 135-387146

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8
Miejscowość: Chrzanów
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Głodek, Sandra Jedynak
E-mail: zamowienia@wodociagi.chrzanowskie.pl
Tel.: +48 326233232
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagi.chrzanowskie.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wodociagi-chrzanowskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://wodociagi-chrzanowskie.logintrade.net/r4ejestracja/ustawowe.html
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: produkcja i dostawa wody dla ludności i innych odbiorców, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dystrybucję i dostawę energii elektrycznej pn Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Wodociągów Chrzanowskich

II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn, zm.) dla obiektów Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. na okres 1.01.2023 do 31.12.2023. Planowany zakup energii elektrycznej na 2023 rok wynosi: 6 220 MWh +/- 10%.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65300000 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo małopolskie, miasta i gminy: Chrzanów, Libiąż, Trzebinia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn, zm.) dla obiektów Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. na okres 1.01.2023 do 31.12.2023. Planowany zakup energii elektrycznej na 2023 rok wynosi: 6 220 MWh +/- 10%. Szczegółowy opis zawarty w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Planowany zakup energii elektrycznej na 2023 rok wynosi: 6 220 MWh +/- 10%.

Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie ilości dostarczanej energii elektrycznej +/- 10%. Realizacja prawa opcji nastąpi w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej i posiadania środków finansowych na ten cel. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać wielokrotnie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wszelkie informacje zawarto w dokumentacji przetargowej (SWZ oraz w załącznikach do niej)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postepowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

W postepowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania oraz spełniają warunki udziału opisane w SWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 100 000 złotych ( słownie: sto tysięcy złotych.)

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na projekcie umowy wykonawcy z uwzględnieniem warunków zawartych w SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zawarto w SWZ w pkt.17 " Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia".

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w terminie wskazanym powyżej poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie zakupowej ofert. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp.

Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 17.1 IDW są:

1. odwołanie,

2. skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 505-578 Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579-590 Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/07/2022