Usługi - 387158-2017

03/10/2017    S189    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Radom: Usługi wsparcia technicznego

2017/S 189-387158

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
ul. Samorządowa 1
Radom
26-601
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Chojnacka
E-mail: sekretariat.cpd@mf.gov.pl
Faks: +48 483673673
Kod NUTS: PL921

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cpd.mf.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.cpd.mf.gov.pl/profil-nabywcy

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.cpd.mf.gov.pl/powyzej-30-000-euro
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
Samorządowa 1
Radom
26-601
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Chojnacka
E-mail: sekretariat.cpd@mf.gov.pl
Faks: +48 483673621
Kod NUTS: PL921

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cpd.mf.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.cpd.mf.gov.pl/profil-nabywcy

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi serwisu technicznego pogwarancyjnego i dedykowanej asysty technicznej na urządzenia sieciowe LAN/WAN.

Numer referencyjny: PN/4/17/VBC
II.1.2)Główny kod CPV
71356300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:

1.1 Usługi Serwisu Technicznego Pogwarancyjnego dla Sprzętu wraz z zainstalowanym na nim Oprogramowaniem Standardowym

1.2 Usługi Dedykowanej Asysty Technicznej w wymiarze 300 Roboczogodzin.

2. Szczegółowe warunki, zakres i zasady świadczenia przedmiotu zamówienia został określony we Wzorze Umowy stanowiących Załącznik C do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:

1.1 Usługi Serwisu Technicznego Pogwarancyjnego dla Sprzętu wraz z zainstalowanym na nim Oprogramowaniem Standardowym, wymienionego w ust 2;

1.2 Usługi Dedykowanej Asysty Technicznej w wymiarze 300 Roboczogodzin.

2. Usłudze Serwisu Technicznego Pogwarancyjnego podlegają:

2.1 Router ASR1002-5G-SEC/K9 – 4 sztuki

2.2 Przełącznik WS-C3750X-24T-S – 8 sztuk

2.3 Przełącznik WS-2960S-24TD-L – 2 sztuki

2.4 Przełącznik Nexus N7K-C7009 – 4 sztuki

2.5 Przełącznik WS-C3750X-48T-S – 5 sztuk

2.6 Przełącznik Nexus 3048 – 2 sztuki

2.7 Skaner poczty FortiMail 2000B – 2 sztuki

2.8 Firewall ASA 5512 – 3 sztuki

2.9 Przełącznik N7K-C7009 – 2 sztuki

2.10 Przełącznik WS-C3750X-48T-S – 2 sztuki

2.11 Kontroler WiFi Lancom WLC-4006 – 1 sztuka

2.12 AccessPoint WiFi Lancom L-460agn – 2 sztuki

2.13 Przełącznik Cisco WS-C2960S-24TD-L – 6 sztuk

2.14 Przełacznik Cisco WS-C3750X-48T-S – 2 sztuki

2.15 Przełacznik Cisco C12960X-48TD-L – 4 sztuki

2.16 UTM Juniper SRX3400 – 2 sztuki

2.17 Przełącznik Nexus 5548 – 2sztuki

2.18 Przełącznik Cisco WS-4500X-32SFP+ – 2 sztuki

2.19 Router Cisco ASR1001-X/K9 – 2 sztuki

2.20 Firewall Cisco ASA5585-S20X-K9 – 2 sztuki

2.21 Przełącznik Cisco C6504E – 2 sztuki

2.22 IPS McAfee IPS-NS7300/IPS-NS7300 Appliance – 1 sztuka

2.23 IPS McAfee IPS-NS7300-FO/MFE Net Sec IPS-NS7300 FO Appliance – 1 sztuka

2.24 IPS McAfee NSM-STND-NG/MFE Network Sec Manager Appl-NG – 1sztuka

2.25 Przełącznik WS-C3750-24FS-S – 1 sztuka

2.26 Cisco Catalyst 6509-E – 2 sztuki

2.27 Firewall FortiGate FG3140 – 2 sztuki

2.28 IPS IBM Proventia – 4 sztuki

2.29 Moduły ACE30-MOD-K9 dla przełączników z poz. 2.26 – 2 sztuki

2.30 Przełącznik HPE Series 10500 – 2 sztuki

2.31 CheckPoint 12607 – 2 sztuki

2.32 Konsola do CheckPoint SmartOne-1 – 2 sztuki

2.33 Gatekeeper Cisco 2610 – 1 sztuka

2.34 Firewall Cisco ASA5550 – 2 sztuki

2.35 Przełącznik Cisco C6509E – 2 sztuki.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Krótsze czasy SLA / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 000 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający przewiduje oprócz podstaw wykluczenia obligatoryjnie określonych w Ustawie także wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie w art. 24 ust. 5 pkt. 1) Ustawy, spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniawarunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia w formie edytowalnego jednolitego dokumentu (JEDZ)stanowi Załącznik D do SIWZ. W części IV JEDZ Wykonawca może ograniczyć się jedynie do wypełnienia sekcji α (alfa).

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

4. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie;

d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

e) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu,

f) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

h) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w Rozdziale XVIII SIWZ.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji szczegółowe wymagania Zamawiającego w szczególności oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określone zostały w SIWZ w Rozdziale XVIII. Nieograniczony,bezpośredni i pełny dostęp do dokumentacji można uzyskać bezpłatne pod adresem:http://www.cpd.mf.gov.pl/powyzej-30-000-euro

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Załącznik B do SWIZ;

2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik B do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę serwisową, polegającą na serwisowaniu sprzętu w postaci przełączników sieciowych, routerów i firewall'i. Przez jedną usługę rozumie się usługę w ramach jednej umowy.

2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże iż przy realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi potwierdzoną certyfikatami lub innymi dokumentami wiedzę w zakresie:

a. konfigurowania i zarządzania przełącznikami CISCO Catalyst serii 2960s, 3750, 6500, NEXUS 7k, NEXUS serii 3k;

b. konfigurowania i zarządzania urządzeniami równoważącymi ruch firmy CISCO serii ACE30;

c. konfigurowania i zarządzania przełącznikami sieciowymi firmy HP serii 10500;

d. konfigurowania i zarządzania ruterami firmy CISCO serii ASR1002;

e. konfigurowania i zarządzania urządzeniami filtrującymi ruch firmy CheckPoint serii 12607, Fortinate serii FG3140;

f. konfigurowania i zarządzania urządzeniami IPS firmy IBM Proventia, znajomości protokołów i mechanizmów działających w sieciach LAN a w szczególności: spannig-tree, VPC, IRF, LACP, QoS;

g. znajomości protokołów działających w sieciach rozległych: protokoły routingu (OSPF, BGP, EIGRP);

h. rozwiązywania problemów sprzętowych, naprawa oraz wymiana podzespołów zgodnie z procedurami serwisowymi Cisco, HP, CheckPoint, Fortinet;

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w zakresie 2 osób wiedzy wskazanej powyżej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określono we wzorze umowy stanowiącym Załącznik C do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-079087
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/10/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1, pokój 1.14 (wejście przez biuro przepustek).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2) kwotę gwarancji,

3) termin ważności gwarancji np. w formule: „od dnia – do dnia”.

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszych gwarancji należy dołączyć do oferty.

7. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Warszawa 66 1010 1010 0038 3813 9120 0000

1) zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu,

2) za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a Ustawy.

9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie nr rachunku bankowego na jakie należy zwrócić wadium, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium.

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie wadium określone zostały w SIWZ w Rozdziale XX. Nieograniczony, bezpośredni pełny dostęp do dokumentacji można uzyskać bezpłatne pod adresem: http://www.cpd.mf.gov.pl/powyzej-30-000-euro

13. Pod terminem związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2017