Services - 387220-2017

03/10/2017    S189    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Русе: Архитектурно проектиране

2017/S 189-387220

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Русе
000530632
пл. „Свобода“ № 6
Русе
7000
България
Лице за контакт: инж. Мая Кръстева, директор на дирекция УТКС
Телефон: +359 82881786
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu
Факс: +359 82834413
код NUTS: BG323

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.ruse-bg.eu

Адрес на профила на купувача: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/316/index.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/316/index.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Община Русе
000530632
пл. „Свобода“ № 6, Информационен център, гише Обществени поръчки и транспорт
Русе
7000
България
Лице за контакт: Ваня Попова — старши експерт
Телефон: +359 82881635
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu
Факс: +359 82834413
код NUTS: BG323

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.ruse-bg.eu

Адрес на профила на купувача: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/316/index.html

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изготвяне на инвестиционен технически проект за обекти общинска собственост по 6 обособени позиции“.

II.1.2)Основен CPV код
71220000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Разработването на инвестиц. технически проекти /ИТП/ следва да се извърши от правоспособни техн. лица-проектанти. В обяснит. записки проектантите следва да опишат необход. изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строит. продукти (м-ли, изделия, комплекти и системи) с технич. изисквания към тях в съотв. с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, вкл. последователността на дейностите.

ИТП следва да се изработят и представят в обхват и съдърж., съгл. Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдърж. на инвестиц. проекти.

ИТП следва да:

— изясняват конкр. проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените СМР;

— осигуряват възможност за ползването му като док-ция за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществ. поръчка за стр-во по реда на ЗОП;

— осигуряват съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 216 666.66 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изграждане на физкултурен салон на ОУ „Никола Обретенов“, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Чародейка Г-юг“, ул. „Никола Табаков“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323
Основно място на изпълнение:

Община Русе, град Русе и офиси на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция № 1 включва два подобекта, както следва:

1. Изграждане на физкултурен салон на ОУ „Никола Обретенов“, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Чародейка Г-юг“, ул. „Никола Табаков“;

2. Изграждане на спортна зала в СУ „Васил Левски“, находящ се в УПИ I-Училище, кв. 848 в ж.к. „Дружба I“, ул. „Гео Милев“ № 1, гр. Русе.

Инвестиционният технически проект /ИТП/, и за двата подобекта, следва да:

— е разработен от правоспособни технически лица — проектанти;

— е изготвен съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и свързаната подзаконова нормативна уредба по приложимите проектни части;

— е придружен с подробни количествена и количество-стойноста сметки;

— е надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи при необходимост;

— изяснява конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;

— осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на ЗОП;

— осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ;

— предвижда прилагането на актуални конструктивни решения и строителни технологии в комбинация с висококачествени съвременни материали;

— изяснява конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР.

В обяснителните записки, проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, включително последователността на дейностите.

Да се предложи вариант за поетапно изпълнение на обектите.

Инвестиционните проекти, и по двата подобекта, да се представят в обхват и съдържание, съгласно Наредба №4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Минимален обхват на проектите:

— част архитектурна;

— част конструктивна;

— част електрозахранване и електрически инсталации;

— част водоснабдяване и канализация;

— част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация;

— част топлотехническа ефективност

— част геоложки проучвания;

— част геодезия — вертикална планировка и трасировъчен план;

— част пожарна безопасност;

— част план безопасност и здраве;

— част сметна документация.

Проектите, и за двата подобекта, по всички части, включително обяснителните записки и количествено — стойностните сметки, да се представят в 5 екземпляра на хартиен носител, 2 сканирани копия на електронен носител и 2 дигитални копия в съответния графичен формат за чертежите и във формат *.doc (или еквивалент) и *.xls (или еквивалент) за текстовите документи.

Участниците предлагат Срок за проектиране в календарни дни, цяло число, като за настоящата обособена позиция, минималният срок за проектиране е 40 календарни дни, а максималният — 70 календарни дни.

Конкретният обхват и съдържание на проектните части, както и описанието на обектите са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията за настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение за изпълнение, образуван от два подпоказателя / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Предложен срок за проектиране / Тежест: 20
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 70
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Оценката по Показател „Техническо предложение за изпълнение“ представлява сбор от подпоказател „Разпределение на ресурсите и организация на екипа“ с максимален брой точки 30 т. и подпоказател „План за управление на риска“ с максимален брой точки 10 т.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консервация, реставрация и адаптация на сградата на ул. „Иван Вазов“ № 15 (Семизовата къща), гр. Русе

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323
Основно място на изпълнение:

Община Русе, град Русе и офиси на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проектът да бъде изготвен в обхват и съдържание съгл. изискванията на Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 4 от 21.12.2016 г. за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности и да съдържа следните части:

1. Архитектурен проект за консервация и реставрация на недвижима културна ценност;

2. Конструктивен проект за консервация и реставрация на недвижима културна ценност;

3. ВиК;

4. Ел.;

5. Отопление, вентилация и климатизация;

6. Газоснабдяване (при необходимост)

7. Геодезия

8. Паркоустройство и благоустройство;

9. Пожарна безопасност;

10. План за безопасност и здраве;

11. План за управление на строителните отпадъци;

12. Сметна документация.

За изготвянето на инвестиционния проект на обекта следва да има издадена виза за проектиране, която ще бъде съгласувана с Националния институт по недвижимо културно наследство (НИНКН) към Министерство на културата (МК).

Етапи на изпълнение на поръчката:

I. Техническо предложение

Участникът следва да изготви техническо предложение/я за обхвата на гореописаните консервационно-реставрационни и строително-ремонтни работи, неговото виждане за последователността и методологията на изпълнение, основните материали и техники които ще бъдат използвани. Обема и оформлението на документацията е по преценка на Участника, но следва да съдържа достатъчно информация за придобиване на цялостна визия за изпълнение на предмета на поръчката.

Документацията по тази точка се представя на Възложителя в два екземпляра на хартиен носител за разглеждане и одобрение от екип експерти интервиращи с културни ценности ангажирани от него, като при необходимост се насрочва среща между екипа и участника. След одобряване удостоверено със съставяне на протокол се пристъпва към следващия етап.

II. Проектиране във фаза технически проект.

Проектно решение да предвижда етапно изпълнение на консервационно — реставрационни и строително — ремонтни работи, поради икономически съображения. При възможност обхвата на етапите да е съобразен с технологичното изпълнение на отделните видове работи, като приоритетно е изпълнението на консервационно — реставрационни и ремонтни работи свързани с предотвратяване навлизането на влага и укрепване на носещата конструкция на сградата. Като отделен етап да се предвиди изпълнението на художествена реставрация на сградата. Отделните етапи, следва да бъдат изпълнени и да могат да изпълняват своите функции самостоятелно, независими един от друг, съгласно изискванията на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ.

Обектът е първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ от ЗУТ и чл. 2, ал. 12 от Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Проектът във фаза технически проект да се представи на хартиен носител (в пет екземпляра) и на цифров носител (един брой), в който графичната и текстова част на всяка специалност от проекта са представени във съответните файлови формати: за чертежи — DWG; за челен лист, титулна страница, обяснителна записка, изчисления, количествени сметки — DOC/XLS или DOCX/XLSX (или еквивалент). Чертежите и документите трябва да могат да се разпечатват от електронния носител.

Участниците следва да оферират общ срок за изпълнение на поръчката, като миним. срок за изпълнение е 60 кал. дни, а максим. — 100 кал. дни. Общият срок за изпълнение включва в себе си:

— Срок за представяне на Концепция за изпълнение на поръчката, който не може да бъде по-кратък от 20 кал. дни и по-дълъг от 35 кал. дни, считано от датата, следваща датата на влизане в сила на договора;

— Срок за проектиране, който не може да бъде по-кратък от 40 кал. дни и по-дълъг от 65 кал. дни от съставяне на протокол, с който е приета Концепцията.

Конкретният обхват и съдържание на проектните части, както и описанието на обекта са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията за настоящата процедура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение за изпълнение, образуван от два подпоказателя / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Предложен срок за изпълнение / Тежест: 20
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 100
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Оценката по Показател „Техническо предложение за изпълнение“ представлява сбор от подпоказател „Разпределение на ресурсите и организация на екипа“ с максимален брой точки 30 т. и подпоказател „План за управление на риска“ с максимален брой точки 10 т.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването й с пътен възел бул. „България“ — бул. „Липник“, гр. Русе“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323
Основно място на изпълнение:

Община Русе, гр. Русе и офиси на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №3 включва два подобекта, както следва:

1. „Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването ѝ с пътен възел бул. „България“ — бул. „Липник“, гр. Русе“;

2. „Временен открит паркинг за автомобили на ул. „Мадарски конник“, гр. Русе“.

Описание на подобект 1:

За нуждите на проектирането да се извърши геодезическо заснемане на кръстовището и околния терен. Да се проучат всички проводи от инфраструктурната мрежа в обхвата на разработката и да се предвиди реконструкцията им, ако е необходимо.

Инвестиционният проект да се представи в обхват и съдържание, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти:

част пътна;

част геодезическа;

част електрическа;

част водоснабдяване и канализация;

част газоснабдяване — при необходимост;

част план за управление на отпадъците;

част план безопасност и здраве;

част конструктивна;

част пожарна безопасност;

част сметна документация.

Описание на подобект 2:

Местоположение на обекта: УПИ V-3723, кв. 871 с адрес ул. „Мадарски конник“ № 1 и УПИ VII-5237, кв. 871 с адрес ул. „Мадарски конник“ № 8.

Да се изработи инвестиционен проект даващ възможност за реализация на обекта на етапи:

Етап 1 — временен паркинг в ПИ № 63427.1.238

Етап 2 — временен паркинг в ПИ № 63427.1.239

Проектната разработка да бъде съобразена с действащите План за улична регулация и План за застрояване. За нуждите на проектирането да се извърши геодезическо заснемане на терена. Да се изясни съществуват ли проводи от инфраструктурната мрежа и да се предвиди реконструкцията им, ако е необходимо.

Инвестиционният проект да се представи в обхват и съдържание, съгласно Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти:

част пътна;

част геодезия;

част електрическа;

част водоснабдяване и канализация;

част газоснабдяване — при необходимост;

част план за управление на отпадъците;

част план безопасност и здраве;

част пожарна безопасност;

част сметна документация.

И за двата подобекта, да се изготвят съответните обяснителни записки и подробни таблици, схеми/чертежи по всички части на проекта в обхват и съдържание съответстващо на спецификата на проекта и съгласно действащата нормативна уредба. Разработките да се представят в обхват и степен на подробност, достатъчни за възлагане на изпълнението. В техническата документация да се предписват само качествени материали, заложени в техническите спецификации и отговарящи на действащите към момента в РБ стандарти — български — БДС и въведения като български, съответен европейски стандарт — БДС EN, без посочване на марки, модели и др.

Проектите, и по двата подобекта, по всички части, включително обяснителните записки и количествено-стойностните сметки, да се представят в 4 бр. на хартиен носител, 2 сканирани копия на електронен носител и 2 дигитални копия в съответния графичен формат за чертежите и във формат *.doc (или еквивалент) и *.xls (или еквивалент) за текстовите документи. Ситуационното решение да се изготви в мащаб М 1:500, частите по инженерните инсталации в М 1:50, детайлите на настилки и съоръжения в М 1:10 и 1:20.

Участниците предлагат Срок за проектиране в календарни дни, цяло число, като за настоящата обособена позиция, минималният срок за проектиране е 40 календарни дни, а максималният — 70 календарни дни.

Конкретният обхват и съдържание на проектните части, както и описането на обектите са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията за настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение за изпълнение, образуван от два подпоказателя / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Предложен срок за проектиране / Тежест: 20
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 70
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Оценката по Показател „Техническо предложение за изпълнение“ представлява сбор от подпоказател „Разпределение на ресурсите и организация на екипа“ с максимален брой точки 30 т. и подпоказател „План за управление на риска“ с максимален брой точки 10 т.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изграждане на трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5735 — крайбрежна ивица на гр. Русе, в това число реконструкция на съществуващи кабели ниско и средно напрежение

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323
Основно място на изпълнение:

Община Русе, град Русе и офиси на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Местоположение на обекта: гр. Русе, УПИ IX, кв. 925, ПИ 63427.2.5735

В една от съществуващите сгради в ПИ 63427.2.5735 се намира трафопост „Гребна база“, собственост на Община Русе. От трафопоста са захранени абонати на Енерго-Про Мрежи АД, като измерването на консумираната електрическа енергия се намира в трафопоста. Предвижда се премахване на съществуващия трансформаторен пост, като същото не е предмет на настоящото задание.

Необходимо е да се изготвят технически инвестиционни проекти за изграждане на нов трансформаторен пост тип БКТП 2х1000kVA, 20/0,4 kV, който ще бъде свързан към съществуваща мрежа средно напрежение 10 kV на електроразпределителното предприятие. Да се проектира реконструкция на съществуващи кабели средно напрежение. Да се проектира реконструкция на кабели ниско напрежение, захранващи съществуващи абонати на „Енерго-Про Мрежи“ АД. Да се предвиди етапност при изпълнение на строителните дейности с оглед на гореизложеното.

При изготвяне на техническите инвестиционни проекти да се предвиди нов трансформаторен пост с габарити и разпределение, еднакво с параметрите на новопроектиран БКТП в ПИ 63427.2.5687.

Техническата документация да съдържа минимум следните проектни части:

— Част Електрическа включително Пожарна безопасност;

— Част Конструкции;

— Част Геодезия;

— Част ПБЗ;

— Част ПУСО;

— Количествени и количествено-стойностни сметки.

Изисквания към проекта:

ИТП следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части, както и съгласно одобрено техническо задание. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени и количество-стойности сметки.

ИТП следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи при необходимост.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, включително последователността на дейностите.

ИТП следва да се изработят и представят в обхват и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Представеният ИТП следва да:

— изяснява конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;

— осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на ЗОП;

— осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

При проектирането да се спазят действащите нормативни документи. Да се предвиди опазване на съществуващите инженерни подземни и надземни мрежи и съоръжения. При необходимост да се предвиди реконструкция на същите, съгласувана с експлоатиращите предприятия.

Документацията във фаза технически инвестиционен проект да се представи: на хартиен носител (в пет екземпляра) и на цифров носител (1 брой), в който графичната и текстова част на всяка специалност от проекта са във файлови формати: за чертежи — DWG (или еквивалент); за челен лист, титулна страница, обяснителна записка, изчисления, количествени/количествено-стойностни сметки — DOC/XLS (или еквивалент) или DOCX/XLSX (или еквивалент).

Участниците предлагат Срок за проектиране в календарни дни, цяло число, като за настоящата обособена позиция, минималният срок за проектиране е 40 календарни дни, а максималният — 50 календарни дни.

Конкретният обхват и съдържание на проектните части, както и описанието на обектите са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията за настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение за изпълнение, образуван от два подпоказателя / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Предложен срок за проектиране / Тежест: 20
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 50
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Оценката по Показател „Техническо предложение за изпълнение“ представлява сбор от подпоказател „Разпределение на ресурсите и организация на екипа“ с максимален брой точки 30 т. и подпоказател „План за управление на риска“ с максимален брой точки 10 т.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Изграждане на козирки над два сектора Градски стадион — Русе“

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323
Основно място на изпълнение:

Община Русе, град Русе и офиси на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Изисквания към проекта: Да предвижда прилагането на актуални конструктивни решения и строителни технологии в комбинация с висококачествени съвременни материали.

При проектирането на новите съоръжения да се даде техническо решение, при което максимално се запазват съществуващите трибуни и броя седалки за зрители, без да се засягат настилките и покрития по и около футболното игрище.

Проектът следва даде решение за изпълнение на предвидените СМР без да се нарушава възможността за провеждане на футболни мачове и други спортни мероприятия.

Проектно решение да предвижда етапно изпълнение на строителството, поради икономически съображения. Отделните етапи, следва да бъдат изпълнени и да могат да изпълняват своите функции самостоятелно, независими един от друг, съгласно изискванията на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ.

Разполагането, размерите и вида на фундаментите на носещите конструкции на козирките трябва да бъдат избрани така, че да позволяват покриването на съседните сектори да се изпълни от сходна по вид конструкция, с оглед осигуряване на цялостната визуална идентичност на стадиона.

Обектът е втора категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „д“ от ЗУТ и чл. 5, ал. 5, т. 1 от Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. Да се спазват изискванията на Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения.

2. Етапи на проектиране:

Подготвителни работи: Следва да се извърши проучване на съществуващото положение на обекта; да се изготви заснемане на участъка от стадиона предмет на поръчката; да се изпълнят сондажни и лабораторни работи за съставяне на инженерно — геоложки доклад.

Проектиране във фаза технически проект: Инвестиционният проект да бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да съдържа следните части:

— Архитектура;

— Конструкции;

— Геодезия;

— Електрическа;

— Временна организация и безопасност на движението;

— План за безопасност и здраве;

— Пожарна безопасност;

— План за управление на строителните отпадъци;

— Видеонаблюдение, озвучителни, комуникационни и известителни инсталации — при необходимост;

— Други части и становища по преценка на проектантския колектив.

Технич. документация и чертежи да се представят на бълг.

Частите на проекта да съдържат подробни количествено-стойностни сметки за всички видове СМР, разделени за отделните етапи на строителство. В количествено-стойностни сметки да се включат и необходимите демонтажни работи. Количествено-стойностни сметки да бъдат изготвени по УСН и ТНС с „Building Manager“ или друг еквивалентен програмен продукт, като отделните позиции да бъдат обозначени със съответните шифри. Количествено — стойностните сметки по частите на проекта да се представят в обобщена количествено — стойностна сметка.

Проектът във фаза технически проект да се представи на хартиен носител (в пет екземпляра) и на цифров носител (един брой), в който графичната и текстова част на всяка специалност от проекта са представени във съответните файлови формати: за чертежи — DWG; за челен лист, титулна страница, обяснителна записка, изчисления, количествени сметки — DOC/XLS или DOCX/XLSX или еквивалент. Чертежите и документите трябва да могат да се четат, обработват и разпечатват свободно и без ограничения от електронния носител.

Участниците предлагат Срок за проектиране в календарни дни, цяло число, като за настоящата ОП, миним. срок за проектиране е 40 календарни дни, а максималният — 50 календарни дни.

Обхватът и съдържанието на проектните части, както и описането на обектите са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията за настоящата поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение за изпълнение, образуван от два подпоказателя / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Предложен срок за проектиране / Тежест: 20
Цена - Тежест: 20
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 833.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 50
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Оценката по Показател „Техническо предложение за изпълнение“ представлява сбор от подпоказател „Разпределение на ресурсите и организация на екипа“ с максимален брой точки 30 т. и подпоказател „План за управление на риска“ с максимален брой точки 10 т.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Възстановяване на първоначалните параметри на язовир Образцов чифлик, Община Русе

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323
Основно място на изпълнение:

Община Русе, град Русе и офиси на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Местоположение на обекта: гр. Русе, местност Трансформатора, имоти с идентификатори 63427.319.18 — водно огледало; 63427.319.13 — язовирна стена; 63427.319.14 и 63427.320.15 и др. по КК и КР на Община Русе и други имоти в землището на с. Николово.

Инвестиционният технически проект /ИТП/ следва да:

— е разработен от правоспособни технически лица — проектанти;

— е изготвен съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и свързаната подзаконова нормативна уредба по приложимите проектни части;

— е придружен с подробни количествена и количество-стойноста сметки;

— е надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи при необходимост;

— изяснява конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;

— осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на ЗОП;

— осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ;

— предвижда прилагането на актуални конструктивни решения и строителни технологии в комбинация с висококачествени съвременни материали;

— изяснява конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР.

В обяснителните записки, проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, включително последователността на дейностите.

Да се предложи вариант за поетапно изпълнение на обекта.

Инвестиционният проект да се представи в обхват и съдържание, съгласно Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Минимален обхват на проекта:

— част геодезия;

— част хидротехническа;

— част план безопасност и здраве;

— част план за управление на строителни отпадъци;

— част пожарна безопасност;

— част сметна документация.

В техническата документация да се предписват само качествени материали, заложени в техническите спецификации и отговарящи на действащите към момента в РБ стандарти — български — БДС и въведения като български, съответен европейски стандарт — БДС EN, без посочване на марки, модели и др..

Проектите по всички части, включително обяснителните записки и количествено — стойностните сметки, да се представят в 5 екземпляра на хартиен носител, 2 сканирани копия на електронен носител и 2 дигитални копия в съответния графичен формат за чертежите и във формат *.doc (или еквивалент) и *.xls (или еквивалент) за текстовите документи.

Участниците предлагат Срок за проектиране в календарни дни, цяло число, като за настоящата обособена позиция, минималният срок за проектиране е 40 календарни дни, а максималният — 100 календарни дни.

Обхватът и съдържанието на проектните части, както и описането на обектите са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията за настоящата поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение за изпълнение, образуван от два подпоказателя / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Предложен срок за проектиране / Тежест: 20
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 100
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Оценката по Показател „Техническо предложение за изпълнение“ представлява сбор от подпоказател „Разпределение на ресурсите и организация на екипа“ с максимален брой точки 30 т. и подпоказател „План за управление на риска“ с максимален брой точки 10 т.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не е заложил изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не е заложил изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, независимо от обема.

Забележка: В случай че, оферта се подава за повече от 1 обособена позиция, горното изискване се прилага сумарно, като сбор от минималните изисквания за всяка обособена позиция, за която се подава оферта, а именно: ако участник подава оферта за 3 обособени позиции, същият следва да докаже изпълнение на минимум 3 (три) различни услуги, съобразно сходството с предмета на обособените позиции, за които подава оферта, без значение от обема на услугите.

2. Участникът, за всяка обособена позиция, следва да разполага с правоспособен технически персонал от минимум 3-ма квалифицирани ключови експерти — специалисти-проектанти с пълна проектантска правоспособност, които да се ангажират с изпълнение на поръчката.

По всяка обособена позиция, участникът може да предвиди и допълнителни експерти, необходими за целите на изпълнение на обособената/ите позиция/и, за която/ито подава оферта. Допълнителните експерти следва да бъдат съобразени с предмета на позицията/ите, за която/ито се подава офертата. Организацията на експертния екип се описва изчерпателно в техническото му предложение.

По всяка обособена позиция, посочените от участника проектанти могат да съчетават повече от една експертна позиция в екипа за проектиране, ако отговарят на минималните изисквания за съответната позиция. При използването на експерти-чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания се удостоверява с посочване на еквивалент.

Забележка: В случай че, оферта се подава за повече от една обособена позиция, горното изискване се прилага сумарно, като сбор от минималните изисквания за всяка обособена позиция, за която се подава оферта, а именно: ако участник подава оферта за три обособени позиции, същият следва да докаже, че разполага с минимум 3 (три) различни екипа от проектанти, отговарящи на изискванията за обособените позиции, за които подава оферта.

В случай че, Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с горните критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискванията се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата.

На етап подаване на оферта, участниците декларират съответното си с критериите за подбор В ЕЕДОП — Обр. 1, чрез попълване на съответното поле. Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗОП. Тези документи могат да бъдат изисквани и при условията по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът, през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, независимо от обема.

Под „дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка“ следва да се разбира:

— За ОП № 1: мин. 1 услуга за изработване на инвестиц. проект във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция на обществено обслужваща сграда, без знач. от обема;

— За ОП № 2: мин. 1 услуга за изработване на инвестиц. проект във фаза техническа и/или работна за реставрация и консервация на недвижима културна ценност, без знач. от обема;

— За ОП № 3: мин. 1 услуга за изработване на инвестиц. проект във фаза техническа и/или работна за улица и/или паркинг в урбанизирана територия, и/или път през населено място, без знач. от обема;

— За ОП № 4: мин. 1 услуга за изработване на инвестиц. проект във фаза техническа и/или работна за нови СМР и/или реконструкция на същестуващи мрежи за осветление и/или реконструкция на подземни ел. или съобщителни мрежи, без знач. от обема;

— За ОП № 5: мин. 1 услуга за изработване на инвестиц. проект във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция на обществено обслужващи сгради и/или съоръжения, без знач. от обема;

— За ОП № 6: мин. 1 услуга за изработване на инвестиц. проект във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен реонт на хидротехническо съоръжение, без знач. от обема.

2. Миним. изисквания към ключовия персонал:

?ОП № 1:

1. Експерт част Конструктивна — Висше образование, степен „Магистър“, квалиф.: Строит. инженер, спец. „ПГС“ или „ССС“ или аналогична (ако образов. е придобито в др. държава). Проф. опит мин. 5 г. по специалността в проектирането. Удостоверение за ППП за 2017 г.;

2.Експерт Архитектура — Висше образование, степен „Магистър“ по спец. „Архитектура“ или аналогична (ако образов. е придобито в др. държава). Проф. опит мин. 5 г. по специалността в проектирането. Удостоверение за ППП за 2017 г.;

3.Експерт ВиК инженер — Висше образование, степен „Магистър“, квалиф.: Строит. инженер, спец. „ВиК“ или аналог. (ако образов. е придобито в др. държава). Проф. опит мин. 5 г. по специалността в проектирането.Удостоверение за ППП за 2017 г.

?ОП № 2:

1. Експерт Архитектура, рег. по реда на чл. 165 от ЗКН — Висше образование, степен „Магистър“ по спец. „Архитектура“ или аналог. (ако образов. е придобито в др. държава). Участие в проектирането на мин.1 проект за консервация и реставр. на сграда-паметник на културата, като лице регистр. по реда на чл. 165 от ЗКН. Удостоверение за ППП за 2017 г. и Удост-е за вписване в публ. регистър на Министерството на културата на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация по чл. 165 от ЗКН;

2. Експерт част Конструктивна — Висше образование, степен „Магистър“, квалиф.: Строит. инженер, спец. „ПГС“ или „ССС“ или аналог.(ако образов. е придобито в др. държава). Проф. опит мин. 5 г. по специалността в проектирането. Удостоверение за ППП за 2017 г.;

3.Експерт ВиК инженер — Висше образование, степен „Магистър“, квалиф.: Строит. инженер, спец. „ВиК“ или аналог. (ако образов. е придобито в др. държава). Проф. опит мин. 5 г. по специалността в проектирането. Удостоверение за ППП за 2017 г

?ОП № 3:

1. Експерт Пътен инженер — Висше образование, степен „Магистър“, квалиф.: Строит. инженер, спец. „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или аналог. (ако образов. е придобито в др. държава). Проф. опит мин. 5 г. по специалността в проектирането. Удостоверение за ППП за 2017 г.

2. Експерт Геодезия — Висше образование, степен „Магистър“ по спец. „Геодезия, фотограметрия и картография“ или „Маркшайдерство и геодезия“, или „Геодезия“, или аналог. (ако образов. е придобито в др. държава). Проф. опит мин. 5 г. по специалността в проектирането. Удостоверение за ППП за 2017 г.

Продължава в Раздел VI.3 Допълнителна информация.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За всяка ОП, с изкл. на ОП № 2, срокът за проектиране започва да тече от датата, следваща датата на влизане в сила на договора и приключва с окончателното изпълнение на дейността от избрания за изпълнител участник и предаване на извършеното на възложителя с приемо-предавателен протокол. За ОП № 2 срокът за проектиране започва да тече от датата, следваща датата на съставяне на протокол, с който е приета Концепцията за изпълнение и приключва с окончателното изпълнение на дейността от избрания за изпълнител участник и предаване на извършеното с приемо-предавателен протокол.

Срокът за проектиране/Срокът за изпълнение (за ОП № 2) е по предложение на участниците и подлежи и на оценка, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите.

Участници, които предложат Срок за проектиране/Срок за изпълнение (за ОП № 2) по-кратък и/или по-дълъг от поставените мин. и максим. срокове за отделните ОП, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в съответната обособ. позиция.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/11/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 09/11/2017
Местно време: 14:00
Място:

Община Русе, ет. 3, Заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата и техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Изисквания към личното състояние — от участие се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП. За участника не трябва да са налице и специф. основания за изключване, посочени в Документацията за поръчката, Раздел II, т. 3. В поръчката не могат да участват участници, които са „свързани лица“ по см. на §1, т. 13 и 14 от Закона за публичното педлагане на ценни книжа. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и на специф. основания за изключване с попълване на Част III на ЕЕДОП.

2. От изпълнителя се изисква представяне на гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора, за съотв. ОП, без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора в една от следните форми, по избор на изпълнителя: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията се уреждат в договора.

3. Продълж. от раздел III.1.3.

3. Експерт ВиК инженер — Висше образование, степен „Магистър“, квалиф.: Строит. инженер, спец. „ВиК“ или аналог.(ако образов. е придобито в др. държава).Проф. опит мин. 5 г. по специалността в проектирането. Удостоверение за ППП за 2017 г.

?ОП № 4:

1. Експерт Електроинженер — Висше образование, степен „Магистър“ по спец.„Електротехника“ или „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ или „Електроенергетика“ или аналог. (ако образов. е придобито в др. държава). Проф. опит мин. 5 г. по специалността в проектирането. Удостоверение за ППП за 2017 г.;

2. Експерт Конструктивна — Висше образование, степен „Магистър“, квалиф.: Строит. инженер, спец. „ПГС“ или „ССС“ или аналог. (ако образов. е придобито в др. държава). Проф. опит мин. 5 г. по специалността в проектирането. Удостоверение за ППП за 2017 г.;

3. Експерт Геодезия — Висше образование, степен „Магистър“ по спец. „Геодезия, фотограметрия и картография“ или „Маркшайдерство и геодезия“, или „Геодезия“, или аналог. (ако образов. е придобито в др. държава). Проф. опит мин. 5 г. по специалността в проектирането. Удостоверение за ППП за 2017 г.

?ОП № 5:

1. Експерт Конструктивна — Висше образование, степен „Магистър“, квалиф.: Строит. инженер, спец. „ПГС“ или „ССС“ или аналог. (ако образов. е придобито в др. държава). Проф. опит мин. 5 г. по специалността в проектирането. Удостоверение за ППП за 2017 г.;

2. Експерт Архитектура — Висше образование, степен „Магистър“ по спец. „Архитектура“ или аналог. (ако образов. е придобито в др. държава). Проф. опит мин. 5 г. по специалността в проектирането. Удостоверение за ППП за 2017 г.;

3. Експерт Електроинженер — Висше образование, степен„Магистър“ по спец. „Електротехника“ или „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ или „Електроенергетика“ или анало. (ако образов. е придобито в друга държава). Проф. опит мин. 5 г. по специалността в проектирането. Удостоверение за ППП за 2017 г.

?ОП № 6:

1. Експерт ХТС — Висше образование, степен „Магистър“, квалиф.: „Хидротехническо строителство“, спец. „Хидротехническо строителство“ или аналог. (ако образов. е придобито в др. държава). Проф. опит мин. 5 г. по специалността в проектирането. Удостоверение за ППП за 2017 г.;

2. Експерт Конструктивна — Висше образование, степен „Магистър“, квалиф. Строит. инженер, спец. „ПГС“ или „ССС“ или аналог. (ако образов. е придобито в др. държава). Проф. опит мин. 5 г. по специалността в проектирането. Удостоверение за ППП за 2017 г.;

3. Експерт Геодезия — Висше образование, степен „Магистър“ по спец. „Геодезия, фотограметрия и картография“ или „Маркшайдерство и геодезия“, или „Геодезия“, или аналог. (ако образов. е придобито в др. държава). Проф. опит мин. 5 г. по специалността в проектирането. Удостоверение за ППП за 2017 г.

4. Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част 6, Глава 27, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/09/2017