Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 387271-2021

30/07/2021    S146

България-София: Химически реактиви

2021/S 146-387271

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. Цар Борис III № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Елена Янева
Електронна поща: e.yaneva@eea.government.bg
Телефон: +359 884536586
Факс: +359 884536586
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС

II.1.2)Основен CPV код
33696300 Химически реактиви
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС

Обособена позиция №: 2,8,9,10,11,12,20,21,22
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Територията на Р БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Доставка на химикали, реактиви, разтворители, тест набори, буфери, микробиологични среди, сравнителни референтни материали и референтни материали и други е от изключително значение за подсигуряване на аналитичната дейност на лабораториите към ИАОС, както и за осъществяване на вътрешнолабораторен качествен контрол при провеждане на изпитванията на компонентите и факторите на околната среда за реализиране на ангажиментите към НСМОС, РИОСВ и БД, както и поддържане на необходимото качество съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 24
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 116-281572

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 3893
Обособена позиция №: 2,8,9,10,11,12,20,21,22
Наименование:

Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
22/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Лабимекс“ АД
Национален регистрационен номер: 204542274
Пощенски адрес: ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 261, ет. партер, офис Ч
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: labimex@mail.bg
Телефон: +359 24224160
Факс: +359 29621501
Интернет адрес: https://www.labimex.bg/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 284 555.09 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

По реда на глава 27 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/07/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
33696300 Химически реактиви
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Територията на Р БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на сертифицирани референтни материали (СРМ) за нуждите на лабораториите на ИАОС във връзка с ангажимента по извършване на анализ на вещества от списъка за наблюдение в рамките на обхващащ целия Европейски съюз мониторинг в съответствие с чл. 8б от Директива 2008/105/ЕО.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Начална дата: 16/07/2021
Крайна дата: 22/05/2022
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 289 858.37 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Лабимекс“ АД
Национален регистрационен номер: 204542274
Пощенски адрес: ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 261, ет. партер, офис Ч
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1404
Държава: България
Електронна поща: labimex@mail.bg
Телефон: +359 24224160
Факс: +359 884536586
Интернет адрес: https://www.labimex.bg/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

С оглед осъществяване на възможност за предоставяне на данни за 2021 г. е необходимо да бъдат закупени сертифицирани референтни материали, които не са включени в техническата спецификация към договор № 3893/22.05.2020 г., тъй като към датата на провеждане на процедурата актуалният списък за наблюдение не е бил известен.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

След сключването на договора са възникнали непредвидени обстоятелства, които обуславят необходимостта от извършване на допълнителни доставки, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, а именно това, че през 2020 г. е издаден актуален списък за наблюдение с Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1161 на Комисията от 4 август 2020 година за определяне на списък за наблюдение на вещества в рамките на обхващащ целия Европейски съюз мониторинг в областта на политиката за водите в съответствие с Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 284 555.09 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 289 858.37 BGN