Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Доставки - 387271-2021

30/07/2021    S146

България-София: Химически реактиви

2021/S 146-387271

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. Цар Борис III № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Елена Янева
Електронна поща: e.yaneva@eea.government.bg
Телефон: +359 884536586
Факс: +359 884536586
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС

II.1.2)Основен CPV код
33696300 Химически реактиви
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС

Обособена позиция №: 2,8,9,10,11,12,20,21,22
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Територията на Р БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Доставка на химикали, реактиви, разтворители, тест набори, буфери, микробиологични среди, сравнителни референтни материали и референтни материали и други е от изключително значение за подсигуряване на аналитичната дейност на лабораториите към ИАОС, както и за осъществяване на вътрешнолабораторен качествен контрол при провеждане на изпитванията на компонентите и факторите на околната среда за реализиране на ангажиментите към НСМОС, РИОСВ и БД, както и поддържане на необходимото качество съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 24
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 116-281572

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 3893
Обособена позиция №: 2,8,9,10,11,12,20,21,22
Наименование:

Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
22/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Лабимекс“ АД
Национален регистрационен номер: 204542274
Пощенски адрес: ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 261, ет. партер, офис Ч
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: labimex@mail.bg
Телефон: +359 24224160
Факс: +359 29621501
Интернет адрес: https://www.labimex.bg/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 284 555.09 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

По реда на глава 27 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/07/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
33696300 Химически реактиви
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Територията на Р БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на сертифицирани референтни материали (СРМ) за нуждите на лабораториите на ИАОС във връзка с ангажимента по извършване на анализ на вещества от списъка за наблюдение в рамките на обхващащ целия Европейски съюз мониторинг в съответствие с чл. 8б от Директива 2008/105/ЕО.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Начална дата: 16/07/2021
Крайна дата: 22/05/2022
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 289 858.37 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Лабимекс“ АД
Национален регистрационен номер: 204542274
Пощенски адрес: ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 261, ет. партер, офис Ч
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1404
Държава: България
Електронна поща: labimex@mail.bg
Телефон: +359 24224160
Факс: +359 884536586
Интернет адрес: https://www.labimex.bg/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

С оглед осъществяване на възможност за предоставяне на данни за 2021 г. е необходимо да бъдат закупени сертифицирани референтни материали, които не са включени в техническата спецификация към договор № 3893/22.05.2020 г., тъй като към датата на провеждане на процедурата актуалният списък за наблюдение не е бил известен.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

След сключването на договора са възникнали непредвидени обстоятелства, които обуславят необходимостта от извършване на допълнителни доставки, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, а именно това, че през 2020 г. е издаден актуален списък за наблюдение с Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1161 на Комисията от 4 август 2020 година за определяне на списък за наблюдение на вещества в рамките на обхващащ целия Европейски съюз мониторинг в областта на политиката за водите в съответствие с Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 284 555.09 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 289 858.37 BGN