Usługi - 387336-2021

30/07/2021    S146

Polska-Koszalin: Usługi projektowania architektonicznego

2021/S 146-387336

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Plac Wolności 2-3
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-622
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kapsa
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
Tel.: +48 943462030
Faks: +48 943465781
Adresy internetowe:
Główny adres: http://tbskoszalin.pl/
Adres profilu nabywcy: http://ktbs.koszalin.ibip.pl/public/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://ktbs.koszalin.ibip.pl/public/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Numer referencyjny: TBS/1285/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie mieszkalnych, wielorodzinnych budynków nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na działkach nr 9/149, 9/150 i 9/99 obręb 0012 w Koszalinie z uwzględnieniem „Koncepcji urbanistycznej osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie administrowanego przez koszalińskie TBS Sp. z o.o. Koszalin, ul. Holenderska, ul. Irlandzka, ul. Brytyjska, działki nr 9/104, 9/149, 9/150 obr. 0012”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie mieszkalnych, wielorodzinnych budynków nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na działkach nr 9/149, 9/150 i 9/99 obręb 0012 w Koszalinie, z uwzględnieniem „Koncepcji urbanistycznej osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie administrowanego przez koszalińskie TBS Sp. z o.o. Koszalin, ul. Holenderska, ul. Irlandzka, ul. Brytyjska, działki nr 9/104, 9/149, 9/150 OBR. 0012” (dalej Koncepcja) opracowanej przez Pracownię Architektoniczna Beata Bartecka z sierpnia 2020 r.

Powierzchnia działek nr 9/149, 9/150 i 9/99 objęta projektem wynosi 14.396m2

Przewidziana w Koncepcji zabudowa mieszkaniowa na działce 9/104 nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Opracowana dokumentacja projektowa powinna być zgodna z Koncepcją. Wszelkie odstępstwa od Koncepcji muszą być pisemnie uzgadniane na etapie projektowania z Zamawiającym. Koncepcja urbanistyczna osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie stanowi załącznik nr. 6 do SIWZ oraz załącznik nr 2 do Umowy.

Zakres dokumentacji projektowej powinien być zgodny ze „Standardami dot. dokumentacji projektowej” (załącznik nr 4 do Umowy) i obejmować:

1. Koncepcję wielobranżową, w tym wstępny kosztorys inwestorski,

2. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

3. Projekty techniczne i wykonawcze dla wszystkich branż, łącznie ze STWiOR, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać również „Wytyczne do projektowania budynków mieszkalnych zarządzanych przez Koszalińskie TBS Sp. z o.o.” stanowiące załącznik nr 3 do Umowy.

Założenia wynikające z Koncepcji

1. Powierzchnia użytkowa mieszkań, w tym: - 10 248 m2

a. budynek nr 1 - 2 841 m2 (ilość mieszkań ok. 59)

— kubatura: 13 170 m3

b. budynek nr 2a i 2b - 7 407 m2 (ilość mieszkań ok.165)

— kubatura: 34 977 m3

2. Istniejący stan zagospodarowania działek

Działki objęte projektem położone są na Osiedlu Unii Europejskiej w Koszalinie. Działki zlokalizowane są przy pasach drogowych urządzonych: ul. Holenderskiej, ul. Irlandzkiej. W pasach drogowych zlokalizowana jest pełna infrastruktura techniczna.

Od strony wschodniej działki graniczą z terenami należącymi do Inwestora, zabudowanymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Od strony zachodniej - z pasem drogowym ul. Irlandzkiej oraz domkami jednorodzinnymi w zabudowie szeregowej zlokalizowanymi po drugiej stronie ul. Irlandzkiej. Od strony północnej - z pasem drogowym ul. Holenderskiej i w dalszym sąsiedztwie budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Od strony południowej niezabudowaną działką 9/104, przewidzianą pod zabudowę wielorodzinną i w dalszym sąsiedztwie z pasem drogowym ul. Brytyjskiej.

Działki objęte projektowaniem są niezabudowane, porośnięte drzewami, krzewami. Teren o pochyleniu w kierunku zachodnim.

3. MPZP

Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) osiedle Północ II w Koszalinie na obszarze położonym za torami kolejowymi w rejonie ul. Władysława IV i oznaczone symbolem D52MW. MPZP osiedle Północ II jest obecnie objęty pracami aktualizującym jego zapisy. W opracowanej Koncepcji przyjęto rozwiązania przewidywane do wprowadzenia w wyniku zmian MPZP. W przypadku sprzeczności założeń przyjętych w koncepcji, z ostatecznymi zmianami MPZP, decydować będą postanowienia nowego MPZP.

Przyjęcie zmian w MPZP osiedle Północ II przewidywane jest w połowie 2021r. Opóźnienie w zatwierdzeniu zmian MPZP uzasadnia zmiany w terminach wykonania zamówienia, co zostało uwzględnione przez Zamawiającego w zapisach umowy.

4. Etapowanie inwestycji

Dokumentacja projektowa winna być opracowana w sposób umożliwiający realizację zabudowy mieszkaniowej na działkach nr 9/149, 9/150 i 9/99 w III etapach, zgodnie z etapowaniem przyjętym w Koncepcji. (ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowy opis zawarto wł SWZ)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby kierującej pracami projektowymi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 500 000,00 PLN.

2. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postepowaniem na stronie internetowej http://ktbs.koszalin.ibip.pl/public/

3. Dokumenty związane z postępowaniem dostępne są pod adresem: https://1drv.ms/u/s!AkprwjZBVSFFhgrntg6sclnvMvdr?e=z9Ibbh

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dokumentacje projektowe wielorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) min. 2 500 m2 łącznie, w tym jeden projekt budynku o PUM min 1 500 m2.

2) Dysponują minimum 5 osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, niezbędne do wykonania zamówienia tj.:

a) minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, która posiada: doświadczenie zawodowe w projektowaniu – min. 5 lat (liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania) oraz - doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu, projektów branży architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych o PUM min. 1500 m2, w tym jeden projekt budynku o PUM min 1 000 m2 - w standardzie budynku pasywnego lub energooszczędnego.

UWAGA: Projektant w specjalności architektonicznej będzie pełnił rolę koordynatora zespołu projektowego (Głównego Projektanta) w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

b) minimum jedną osobą pełniącą rolę Projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada doświadczenie zawodowe w projektowaniu – min. 5 lat (liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania) oraz - doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu dwóch projektów konstrukcyjno-budowlanych dla budynku o PUM min 1 000 m2.

c) minimum jedną osobą pełniącą rolę Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych która posiada doświadczenie zawodowe w projektowaniu – min. 5 lat (liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania).

d) minimum jedną osobą pełniącą rolę Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada doświadczenie zawodowe w projektowaniu – min 5 lat (liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania).

e) minimum jedną osobą pełniącą rolę Projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie uprawniającym do projektowania obiektu budowlanego takiego jak droga lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, która posiada doświadczenie zawodowe w projektowaniu – min 5 lat (liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa realizowana będzie przez 12 miesięcy od daty jej podpisania. Projekt umowy stanowi załącznik do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 14:15
Miejsce:

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; pl. Wolności 2-3, 75-622 Koszalin

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s. 1 do 88), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Plac Wolności 2-3, 75-622 Koszalin, email: kontakt@tbskoszalin.pl, telefon: 943 462 030, w imieniu której działa Prezes KTBS, zwany dalej „Administrator”;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) związanym z potrzebą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Opracowanie dokumentacji projektowej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacją i wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obsługi przez Administratora kontrahentów i współpracowników na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;

b) realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu przeprowadzenia postępowania w ramach procedury zamówień publicznych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a także obsługi przez Administratora kontrahentów i współpracowników w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z umów zawartych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;

c) niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających ze zobowiązań, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, np. roszczeń finansowych względem kontrahentów – wykonawców, biorących udział w postępowaniu organizowanym przez Administratora, wynikających z naliczonych opłat i kar lub kontraktowych, w celu rozliczeń zawartych umów z kontrahentami Administratora;

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a) osoby lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;

b) dane mogą być także przekazywane innym podmiotom, zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Administratora, a w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisujących sprzęt informatyczny, zapewniającym transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazywanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów, w tym powierzenia przetwarzania danych, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Administratora, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji celów w jakich je pozyskano, zgodnie z przepisami prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz instrukcją kancelaryjną lub wewnętrznymi regulacjami Administratora, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danyc …

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2021