Servizi - 387384-2022

15/07/2022    S135

Polonia-Varsavia: Servizi connessi all'industria petrolifera e del gas

2022/S 135-387384

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Numero di identificazione nazionale: PL
Indirizzo postale: Marcina Kasprzaka 25
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL Polska
Codice postale: 01-224
Paese: Polonia
Persona di contatto: Beata Flint
E-mail: publiczne@pgnig.pl
Tel.: +48 221064864
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.przetargi.pgnig.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.przetargi.pgnig.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Estrazione di gas e petrolio

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Obsługa napełnialni helu gazowego

Numero di riferimento: ZP/PGNG/22/0097/OO/EH
II.1.2)Codice CPV principale
76000000 Servizi connessi all'industria petrolifera e del gas
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie obsługi napełnialni helu gazowego.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Luogo principale di esecuzione:

Odolanów

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie obsługi napełnialni helu gazowego.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie przed złożeniem oferty na zasadach opisanych w pkt. 4.4. SWZ

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

8.8. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6 SWZ, to jest:

8.8.1. Wykazu osób, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym szczegółowo mowa w pkt. 6.1.2.4. lit. b) i c) SWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ,

8.8.2. Wykazu usług, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym szczegółowo mowa w pkt. 6.1.2.4. lit. a) SWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ,

8.8.3. Dowodów, że usługa (usługi) wymieniona w Wykazie, o którym mowa w pkt 8.8.2. SWZ, została wykonana lub jest wykonywana należycie, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez odbiorcę usługi wskazanej w Wykazie, w przypadku usług o charakterze okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal wykonywane referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt 8.8.3. lit. a) SWZ.

Uwaga: Zamawiający nie uzna, jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.

8.9. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usługi (usług), wykonywanej wspólnie z innymi Wykonawcami, Wykaz o którym mowa w pkt 8.8.2. SWZ, dotyczy usługi (usług), w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

8.10. Dokumenty wskazane w pkt 8.6. SWZ składa:

8.10.1. Wykonawca;

8.10.2. Inne podmioty (w rozumieniu w art. 118 Pzp) na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:

a) w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje co najmniej 1 (jedno) zadanie, obejmujące obsługę sprężarek i napełnianie zbiorników transportowych gazami sprężonymi wraz ze wskazaniem adresu i danych kontaktowych podmiotu, na rzecz którego świadczy lub była świadczona usługa oraz jej zakres i okres świadczenia;

b) dysponuje co najmniej 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym posiadającymi umiejętności i kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją sprężarek o mocy powyżej 20 kW i instalacjami sprężonych gazów technicznych, potwierdzone świadectwem wydanym przez Komisję Kwalifikacyjną dla grupy 2 pkt. 7; 10(7), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra GPiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., nr 89, poz. 828).:

co najmniej jedną osobą (1) posiadająca uprawnienia dozorowe

w przypadku osób kierujących pracownikami – grupa 2 pkt. 7; 10(7),

co najmniej trzema osobami (3) posiadającymi uprawnienia eksploatacyjne - dotyczy pozostałych osób świadczących prace – grupa 2 pkt. 7; 10(7),

c) dysponuje co najmniej jedną osobą (1) posiadającą uprawnienia doradcy ADR w zakresie bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 Nr 227 poz. 1367) oraz Umowy europejskiej z dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. poz. 641),

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia. Nie jest dopuszczalne łączne spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

UWAGA! Wykonawca może wykazać się w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego powyżej doświadczeniem nabytym w ramach konsorcjum wyłącznie w granicach, w jakich faktycznie wykonywał prace będąc członkiem konsorcjum.

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”:

1. nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust 1 pkt 1 lit h),

b) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym ogłoszeniu i SWZ. Dokument SWZ

dostępny jest na stronie zamawiającego (www.przetargi.pgnig.pl).

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym Postępowaniu.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Zgodnie z art. 59 Ustawy Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie Zamówienia, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

16.3.1. w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki cywilnej i o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę wspólników spółki w sprawie reprezentowania spółki w zakresie objętym postępowaniem,

16.3.2. w przypadku konsorcjum - umowę konsorcjum zawierającą co najmniej:

* oznaczenie stron,

* oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,

* oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia, niedopuszczalne jest załączenie umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),

* określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

* określenie odpowiedzialności,

* sposób ustania konsorcjum.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/08/2022
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 20/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/08/2022
Ora locale: 11:30
Luogo:

Moduł Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

1. Ofertę wraz z załącznikami wykonawca składa poprzez modułu elektronicznej komunikacji z dostawcami

PGNiG SA.

2. Do oferty należy dołączyć aktualny Jednolity europejski dokument zamówienia w sposób opisany w SWZ.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ.

4. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż

10 dni, aktualnych na dzień złożenia, odpowiednich podmiotowych środków dowodowych potwierdzających

brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w par. 2.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju,

Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz wskazanych w SWZ.

5. Na ofertę składają się dokumenty określone w pkt 12.6 SWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe wymogi dotyczące sposobu złożenia odwołania zawiera dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/07/2022