Dodávky - 387420-2016

04/11/2016    S213    Európsky dvor audítorov - Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: Dodávka kopírovacieho a grafického papiera

2016/S 213-387420

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 1615
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: ECA Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefón: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1977
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 1615
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Reception-Procurement Service
Telefón: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eca.europa.eu

I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka kopírovacieho a grafického papiera.

Referenčné číslo: AO 581.
II.1.2)Hlavný kód CPV
30197643 Papier na fotokopírovanie
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Európsky dvor audítorov plánuje udeliť viacročnú rámcovú zmluvu na 4 roky na dodávku kopírovacieho a grafického papiera rôznych gramáží, veľkostí a farieb, ktoré spĺňajú určité environmentálne štandardy a technické kritériá, ako sa uvádza v časti B špecifikácií.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30197642 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier
30197643 Papier na fotokopírovanie
30197644 Xerografický papier
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis obstarávania:

Európsky dvor audítorov plánuje udeliť viacročnú rámcovú zmluvu na 4 roky na dodávku kopírovacieho a grafického papiera rôznych gramáží, veľkostí a farieb, ktoré spĺňajú určité environmentálne štandardy a technické kritériá, ako sa uvádza v časti B špecifikácií.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Všeobecný rozpočet Európskej únie.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzači musia poskytnúť naskenovanú verziu (pdf) náležite podpísaného a datovaného čestného vyhlásenia týkajúceho sa kritérií vylúčenia a výberu uvedených v súťažných podkladoch, v ktorom sa uvádza, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v článkoch 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách a že spĺňajú všetky vyššie uvedené kritériá výberu. Od uchádzača, ktorému sa zákazka pridelí, sa bude požadovať, aby poskytol všetky dokumentárne dôkazy preukazujúce, že má právnu subjektivitu. Táto skutočnosť sa bude hodnotiť na základe nasledujúcich dokumentov:

— zakladacia listina spoločnosti a aktuálna verzia protokolu o založení a stanov alebo len aktualizovaná verzia stanov, ak sa berie do úvahy zakladacia listina,

— dôkaz o zápise do živnostenského alebo obchodného registra v súlade s právnymi predpismi platnými v štáte, v ktorom má uchádzač sídlo.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzači musia poskytnúť naskenovanú verziu (pdf) náležite podpísaného a datovaného čestného vyhlásenia týkajúceho sa kritérií vylúčenia a výberu uvedených v súťažných podkladoch, v ktorom sa uvádza, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v článkoch 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách a že spĺňajú všetky vyššie uvedené kritériá výberu. Od uchádzača, ktorému sa zákazka pridelí, sa bude požadovať, aby poskytol všetky dokumentárne dôkazy preukazujúce jeho finančnú a ekonomickú spôsobilosť. Táto skutočnosť sa bude hodnotiť na základe nasledujúcich dokumentov:

— výkaz o celkovom ročnom obrate počas posledných 2 finančných rokov, pre ktoré boli účty uzavreté, a obrate za rovnaké obdobie zodpovedajúcom rovnakému sektoru, ktorého sa týka zmluva. V súvislosti s posledným a najbližším finančným rokom môžu byť predložené osvedčenia o obrate náležite podpísané autorizovaným účtovníkom, audítorom alebo audítorom spoločnosti náležite registrovanom na zoznamoch odborníkov, ak neboli oficiálne účty ešte pripravené, podané, schválené alebo osvedčené, za finančnú spôsobilosť, ktorá sa má posudzovať; čo sa týka výkazu o obrate, ktoré má byť potvrdené, uchádzač (uchádzači) musí (musia) poskytnúť finančné výkazy (ktoré boli, v prípade potreby, zverejnené, ak je zverejnenie povinné) za posledné 2 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté alebo, ak to nie je možné, musí sa poskytnúť osvedčenie v súvislosti s predbežnými účtami (musia byť priložené) pod podmienkou, že uvedené osvedčenie je náležite podpísané autorizovaným účtovníkom, audítorom alebo schváleným audítorom spoločnosti, ak neboli oficiálne účty ešte pripravené, podané, schválené alebo osvedčené.

Ak z nejakého výnimočného dôvodu, ktorý verejný obstarávateľ pokladá za prijateľný, uchádzač nie je schopný predložiť požadované podrobné informácie, môže svoju finančnú spôsobilosť dokázať iným spôsobom, ktorý obstarávateľ považuje za vhodný.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Minimálna požiadavka týkajúca sa obratu: v priemere 100 000 EUR ročne za obdobie, ktoré sa berie do úvahy.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzači musia poskytnúť naskenovanú verziu (pdf) náležite podpísaného a datovaného čestného vyhlásenia týkajúceho sa kritérií vylúčenia a výberu uvedených v súťažných podkladoch, v ktorom sa uvádza, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v článkoch 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách a že spĺňajú všetky vyššie uvedené kritériá výberu. Od uchádzača, ktorému sa zákazka pridelí, sa bude požadovať, aby poskytol všetky dokumentárne dôkazy preukazujúce jeho technickú a odbornú spôsobilosť. Táto skutočnosť sa bude hodnotiť na základe nasledujúcich dokumentov:

— zoznam zmlúv v porovnateľnej kategórii, buď prebiehajúcich, alebo vykonaných v priebehu posledných 3 rokov, s podrobnými informáciami o hodnote, ako aj dátumami vykonania a ukončenia, s uvedením, či je príjemca dodávok súkromný alebo verejný právny subjekt.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzači musia preto:

— mať aspoň 3 roky skúseností s poskytovaním služieb podobných službám požadovaným v predmetnej zákazke,

— vykonať aspoň 3 zmluvy na obstarávanie tovarov, podobné z hľadiska povahy a celkovej hodnoty (aspoň 150 000 EUR) počas posledných 3 rokov (pozri formulár č. 5).

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 16/12/2016
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 22/12/2016
Miestny čas: 10:00
Miesto:

12, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači alebo ich zástupcovia, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, musia potvrdiť svoj úmysel písomne (e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu, faxom +352 4398 46667) najneskôr do 21.12.2016 (12:00) a musia predložiť náležité oprávnenie k zastupovaniu svojej spoločnosti alebo konzorcia. Zúčastniť sa môže 1 osoba za spoločnosť/konzorcium.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Táto výzva na súťaž nepredstavuje žiaden zmluvný záväzok zo strany Dvora audítorov. Tento záväzok začne platiť iba po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.

Žiadosti o dodatočné informácie sa musia zasielať prostredníctvom odkazu „Create a question“ (Vytvoriť otázku) v záložke „Questions and Answers“ (Otázky a odpovede) na príslušnej webovej stránke pre obstarávanie Ted-eTendering (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1977).

Na žiadosti o dodatočné informácie prijaté neskôr ako 5 pracovných dní pred konečným termínom predloženia ponúk nebudú poskytnuté odpovede.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313

Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na podávanie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Európsky dvor audítorov, Procurement Service
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 1615
Štát: Luxembursko
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefón: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955

Internetová adresa: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/10/2016