Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Varor - 387420-2016

04/11/2016    S213    Europeiska revisionsrätten - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: Tillhandahållande av kopieringspapper och grafiskt papper

2016/S 213-387420

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska revisionsrätten
Postadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU
Postnummer: 1615
Land: Luxemburg
Kontaktperson: ECA Procurement Service
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eca.europa.eu

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1977
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Europeiska revisionsrätten
Postadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Ort: Luxembourg
Postnummer: 1615
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Reception-Procurement Service
Telefon: +352 43981
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
Nuts-kod: LU

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eca.europa.eu

I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av kopieringspapper och grafiskt papper

Referensnummer: AO 581.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30197643
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Europeiska revisionsrätten har för avsikt att tilldela ett flerårigt ramavtal på 4 år för tillhandahållande av kopieringspapper och grafiskt papper av varierande vikt, storlek och färg och som ska uppfylla särskilda miljömässiga normer och tekniska kriterier enligt vad som anges i del B i förfrågningsunderlaget.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30197642
30197643
30197644
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Europeiska revisionsrätten har för avsikt att tilldela ett flerårigt ramavtal på 4 år för tillhandahållande av kopieringspapper och grafiskt papper av varierande vikt, storlek och färg och som ska uppfylla särskilda miljömässiga normer och tekniska kriterier enligt vad som anges i del B i förfrågningsunderlaget.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Europeiska unionens allmänna budget.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivare ska tillhandahålla en skannad version (pdf), vederbörligen undertecknad och daterad, av försäkran på heder och samvete avseende uteslutningskriterierna och uttagningskriterierna i upphandlingsdokumenten om att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i artiklarna 106 och 107 i budgetförordningen och att de uppfyller de tidigare nämnda uttagningskriterierna. Den anbudsgivare som tilldelas kontraktet kommer att uppmanas att tillhandahålla bevishandlingar som styrker dennes rättsliga ställning. Detta kommer att bedömas på grundval av följande handlingar:

— Företagets stadgar och den senaste versionen av stiftelseurkund och bolagsordning eller endast den uppdaterade versionen av den senare om denna betraktas som stadgar.

— Bevis på inskrivning i yrkesregister eller handels- och företagsregister enligt de villkor som fastställts i lagstiftningen i anbudsgivarens etableringsland.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivare ska tillhandahålla en skannad version (pdf), vederbörligen undertecknad och daterad, av försäkran på heder och samvete avseende uteslutningskriterierna och uttagningskriterierna i upphandlingsdokumenten om att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i artiklarna 106 och 107 i budgetförordningen och att de uppfyller de tidigare nämnda uttagningskriterierna. Den anbudsgivare som tilldelas kontraktet kommer att uppmanas att tillhandahålla bevishandlingar som styrker dennes finansiella och ekonomiska kapacitet. Detta kommer att bedömas på grundval av följande handlingar:

— Uppgift om total årsomsättning för de 2 senaste räkenskapsåren för vilka årsbokslut har upprättats och omsättning under en identisk period inom samma sektor som den i kontraktet. För det senaste och närmaste räkenskapsåret kan omsättningsintyg som vederbörligen undertecknats av en auktoriserad revisor, en revisor eller en bolagsrevisor som finns vederbörligen inskrivna i yrkesregistret tillhandahållas om officiella redovisningar inte ännu har upprättats, godkänts, registrerats eller bestyrkts, i syfte att bedöma den finansiella kapaciteten. För att uppgifterna om omsättning ska bekräftas ska anbudsgivaren/anbudsgivarna tillhandahålla årsredovisningar (vilka, i förekommande fall, publicerats om publicering är obligatoriskt) som ska omfatta de senaste 2 räkenskapsåren för vilka årsbokslut har upprättats eller, om detta inte sker, tillhandahålla ett intyg avseende de preliminära redovisningarna (för vilka årsbokslut ska upprättas) under förutsättningen att detta intyg undertecknas av en auktoriserad revisor, en revisor eller en bolagsrevisor om redovisningarna ännu inte har upprättats, godkänts, registrerats eller bestyrkts.

Om anbudsgivaren av någon särskild anledning som den upphandlande myndigheten anser berättigad inte kan tillhandahålla de erfordrade uppgifterna kan den finansiella kapaciteten styrkas på något annat sätt som den upphandlande myndigheten anser vara lämpligt.

Eventuella minimistandardnivåer:

Lägsta krav på omsättning: 100 000 EUR i genomsnitt per år för den period som avses.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivare ska tillhandahålla en skannad version (pdf), vederbörligen undertecknad och daterad, av försäkran på heder och samvete avseende uteslutningskriterierna och uttagningskriterierna i upphandlingsdokumenten om att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i artiklarna 106 och 107 i budgetförordningen och att de uppfyller de tidigare nämnda uttagningskriterierna. Den anbudsgivare som tilldelas kontraktet kommer att uppmanas att tillhandahålla bevishandlingar som styrker dennes tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Detta kommer att bedömas på grundval av följande handlingar:

— Lista över kontrakt inom en jämförbar kategori, antingen pågående eller genomförda under de senaste 3 åren, med uppgifter om värde liksom datum för genomförande och slutförande samt om mottagaren av varorna är en privat eller offentlig rättslig enhet.

Eventuella minimistandardnivåer:

Anbudsgivare ska därför ha

— minst 3 års erfarenhet av upphandlingar som liknar de som efterfrågas inom ramen för kontraktet i fråga,

— utfört minst 3 varukontrakt som är likvärdiga i slag och totalt värde (minst 150 000 EUR) under de senaste 3 åren (se formulär 5).

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/12/2016
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/12/2016
Lokal tid: 10:00
Plats:

12, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare eller deras företrädare som önskar närvara vid anbudsöppnandet ska bekräfta detta skriftligen (e-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu, fax +352 4398 46667) senast 21.12.2016 (12:00) samt lämna sitt vederbörliga bemyndigande om att företräda sitt företag eller konsortium. 1 person per företag/konsortium får närvara.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Denna anbudsinfordran utgör inte något avtalsmässigt åtagande för revisionsrättens del. Nämnda åtagande träder endast i kraft vid kontraktsundertecknandet med den utvalda anbudsgivaren.

Begäranden om ytterligare information ska skickas via länken ”Create a question” (ställ en fråga) i fliken ”Questions and Answers” (frågor och svar) på sidan för motsvarande e-upphandling på Ted (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1977).

Inga svar kommer att ges på begäranden om ytterligare information som inkommer senare än 5 arbetsdagar före sista datum för inlämning av anbud.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
Telefon: +33 388172313

Internetadress: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska revisionsrätten, Procurement Service
Postadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Ort: Luxembourg
Postnummer: 1615
Land: Luxemburg
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955

Internetadress: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/10/2016